MBA | Course Structure_mba
12899
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-12899,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Course Structure (โครงสร้างหลักสูตร)

โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 • วิชาพื้นฐาน (4.5)

  -หมวดวิชาพื้นฐาน

 • วิชาบังคับ (36)

  - หมวดวิชารากฐานทางการจัดการ
  - หมวดวิชาจัดการหน้าที่ทางธุรกิจ
  - หมวดวิชาแนวคิดและวิธีการจัดการสมัยใหม่

 • วิชาเลือก (3)

  - หมวดวิชาการบัญชี
  - หมวดวิชาการเงิน
  - หมวดวิชาการตลาด
  - หมวดวิชาการจัดการปฏิบัติการ
  - หมวดวิชาการจัดการทั่วไป
  - หมวดวิชาอสังหาริมทรัพย์
  - หมวดวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์

 • วิทยานิพนธ์ (15)

  -หมวดวิทยานิพนธ์

 • วิชาพื้นฐาน (4.5)

  -หมวดวิชาพื้นฐาน

 • วิชาบังคับ (36)

  - หมวดวิชารากฐานทางการจัดการ
  - หมวดวิชาจัดการหน้าที่ทางธุรกิจ
  - หมวดวิชาแนวคิดและวิธีการจัดการสมัยใหม่

 • วิชาเลือก (13.5)

  - หมวดวิชาการบัญชี
  - หมวดวิชาการเงิน
  - หมวดวิชาการตลาด
  - หมวดวิชาการจัดการปฏิบัติการ
  - หมวดวิชาการจัดการทั่วไป
  - หมวดวิชาอสังหาริมทรัพย์
  - หมวดวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์

 • การค้นคว้าอิสระ (4.5)

  - การค้นคว้าอิสระ