MBA | Admission_mba
12439
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-12439,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive
 

Admission (รับเข้าศึกษา)

 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บธ.ม.

Master of Business Administration

M.B.A. 

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
จำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ : ปีละประมาณ 160 คน
ระยะเวลาในการศึกษา : เป็นหลักสูตรแบบไม่เต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ
เวลาเรียน : วันจันทร์ – วันศุกร์ (เวลา 18.00 – 21.00 น.)
และ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ (เวลา 09.00 – 12.00 น. หรือ 13.00 – 16.00 น.) (เรียน 3 วันต่อสัปดาห์)
สถานที่เรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 361,420.00 บาท

 

************************************************************************************************************************************

สำหรับผู้เข้าศึกษาในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA)

 

รับสมัครนักศึกษาชาวไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

 

1.เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

 

2.มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี ยกเว้นจะต้องมีคุณสมบัติโดดเด่นชดเชยได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

 

3.เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 22 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561

 

ผู้สมัครที่จะเข้าศึกษาจะต้องผ่านการสอบคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วย

 

1.มีผลคะแนนสอบ Smart-II (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร)

 

2.ผ่านการสอบสัมภาษณ์

ผู้สมัครสอบโครงการ MBA จะต้องแนบเอกสารดังนี้

 

1.ผลคะแนนสอบ SMART-II (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี)

*** ไม่ต้องยื่นผลสอบ SMART-II โครงการ MBA จะนำผลคะแนนที่ดีที่สุดจากศูนย์ทดสอบฯ โดยตรง ***

 

2.สำเนา Transcript ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา

 

3.จดหมายรับรองประสบการณ์การทำงาน

 

หมายเหตุ : แนบหลักฐาน ข้อ 2-3 ในระบบรับสมัคร (ไฟล์นามสกุล pdf หรือ jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 2 MB เท่านั้น เช่น mytuget.jpg) ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2566

 

 

 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการ MBA ปีการศึกษา 2566 รอบ 2

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 27  มิถุนายน 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ

2. มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ยกเว้นจะต้องมีคุณสมบัติโดดเด่นชดเชยได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

3. มีผลคะแนนสอบ SMART-II (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร)

 

ขั้นตอนการสมัคร

1.สำหรับท่านที่ยังไม่มีคะแนนหรือต้องการสอบ SMART II เพิ่มเติม สมัครสอบ SMART II  เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2566

สมัครสอบได้ที่ http://www.smart.tbs.tu.ac.th/

 

2. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ยื่นใบสมัครเข้าเรียนโครงการ MBA พร้อมทั้งชำระเงินค่าสมัคร

ได้ที่ https://gradreg.tbs.tu.ac.th/2014/aspx?Program=mba

 

กิจกรรมการรับเข้านักศึกษา กำหนดการรับสมัครถึง 27 มิถุนายน 2566
ประกาศรับสมัคร (รอบ 2) คลิก
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ –  27 มิถุนายน 2566

 สมัคร MBA Online Click 

และ SMART ll ไม่ต้องยื่นผลสอบ Smart II โดยโครงการฯ จะนำผลคะแนนที่ดีที่สุดของท่านจากศูนย์ทดสอบทักษะทางการจัดการโดยตรง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566
สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566
ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566
รายงานตัว วันศุกร์ที่ 21- วันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2566
เปิดภาคการศึกษา (1/2566) สิงหาคม 2566

 

กำหนดการสำหรับผู้สมัครที่ชำระเงินภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

 

1.ผู้สมัครที่คะแนนผ่านเกณฑ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566

 

2.วันสอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566

 

3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2566

กำหนดการจัดสอบ SMART II สำหรับระดับปริญญาโท ประจำปี 2566 ผู้สมัคร MBAรอบ 2

 

กำหนดการสมัครและการสอบ SMART for Graduate Level (SMART-II) ผู้สมัคร MBAรอบ 2
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
4/2566 8 -16 พฤษภาคม 2566 วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 
5/2566  6 – 18 มิถุนายน 2566 วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 750 บาท/คน/ครั้ง สมัครสอบ SMART for Graduate Level ผ่านระบบ ONLINE ที่  http://www.smart.tbs.tu.ac.th

 

**********************************************************************************************************

***ไม่ต้องยื่นผลสอบ Smart II โดยโครงการฯ จะนำผลคะแนนที่ดีที่สุดของท่านจากศูนย์ทดสอบทักษะทางการจัดการโดยตรง***

*********ทั้งนี้ผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบก่อนวันปิดรับสมัคร*********

(ผลคะแนนสอบไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร)

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 0-2613-2199, 0-2224-9730 Email: smart@tbs.tu.ac.th

การสอบวิชาภาษาอังกฤษ (TU-GET)  สามารถนำผลมายื่นสมัครเข้าศึกษา ปี 2566 ผู้สมัคร MBAรอบ 2

 

กำหนดการสมัครและการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET ผู้สมัคร MBA รอบ 2

เดือน TU-GET รับสมัคร วันสอบ Online วันสอบ Onsite
พฤษภาคม PBT 1-10 พฤษภาคม 2566 วันเสาร์ที่ 20,27 พฤษภาคม 2566

(เวลา 09.00-12.00 น., 13.00-16.00 น.)

CBT 11-15 พฤษภาคม 2566 -ไม่มี- วันอาทิตย์ที่ 21,28

พฤษภาคม 2566

(เวลา 09.00-12.00 น., 13.00-16.00 น.)

มิถุนายน PBT 1-10 มิถุนายน 2566 วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566

(เวลา 09.00-12.00 น., 13.00-16.00 น.)

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566

(เวลา 09.00-12.00 น.)

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 500 บาท/คน/ครั้ง สมัครสอบ TU-GET ผ่านระบบ ONLINE ที่

Register Computer-based Test at : http://203.131.210.181/cbt

Register Paper-based Test at : http://203.131.210.181/pbt  

(กรณีสมัครสอบ PBT  Online หากสมัครสอบเรียบร้อยแล้วขอให้ผู้สมัครดำเนินการชำระเงินค่าสมัครทันทีนะคะ เพื่อป้องกันการปิดรับสมัครสอบก่อนกำหนด เนื่องจากมีผู้สมัครสอบเต็มจำนวนแล้ว)

*** แนบผล (TU-GET) หรือ คะแนน TOEFL หรือ IELTS ในระบบรับสมัครที่ www.gradreg.tbs.tu.ac.th  

ผู้สมัคร MBA รอบ 2 ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2566 *** (ใช้ผลคะแนนสอบไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร)

ติดต่อสอบถาม TU-GET ได้ที่สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

โทรศัพท์ 0-2613-3101-3, 0-2221-6111-20 ต่อ 3101-4

Email: tugetlitu@gmail.com