MBA | Admission_mba
12439
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-12439,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Admission (รับเข้าศึกษา)

 
จำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ : ปีละประมาณ 160 คน
ระยะเวลาในการศึกษา : ระยะเวลาศึกษา 2 ปี (6 ภาคการศึกษา)
เวลาเรียน : สัปดาห์ละ 3 วัน
วันจันทร์ – วันศุกร์ (เวลา 18.00 – 21.00 น.)
และ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
สถานที่เรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : ประมาณ 298,170 บาท

 

 

 

สำหรับผู้เข้าศึกษาในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA)

1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยารับรองวิทยฐานะ

 

2.ประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี (นับถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564) ยกเว้น จะต้องมีคุณสมบัติโดดเด่นชดเชยได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร (ติดต่อสอบถามโครงการ MBA 02-6132227-8)

 

3.ผลคะแนนสอบ SMART-II (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร)

 

4.ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET) หรือ คะแนน TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร)

 

ผู้สมัครที่จะเข้าศึกษาจะต้องผ่านการสอบคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วย

 

1.มีผลคะแนนสอบ Smart-II (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร)

 

2.มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET) หรือ คะแนน TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร)

 

3.ผ่านการสอบสัมภาษณ์

ผู้สมัครสอบโครงการ MBA จะต้องแนบเอกสารดังนี้

 

1.ผลคะแนนสอบ SMART-II (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี)

*** ไม่ต้องยื่นผลสอบ SMART-II โครงการ MBA จะนำผลคะแนนที่ดีที่สุดจากศูนย์ทดสอบฯ โดยตรง ***

 

2.ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET) หรือ คะแนน TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร)

*** แนบเอกสารในระบบรับสมัครที่ www.gradreg.tbs.tu.ac.th ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 และส่งผลจริงในวันสอบสัมภาษณ์ ***

 

3.สำเนา Transcript ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา

*** แนบเอกสารในระบบรับสมัครที่ www.gradreg.tbs.tu.ac.th ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 ***

 

4.จดหมายรับรองประสบการณ์การทำงาน

*** แนบเอกสารในระบบรับสมัครที่ www.gradreg.tbs.tu.ac.th ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 ***

 

 

รับสมัคร MBA online 

 

กิจกรรมการรับเข้านักศึกษา

 

 

กำหนดการเดิม

 

 

กำหนดการใหม่

 

 

ยื่นผลสอบภาษาอังกฤษและ SMART ll

 

 

ภายใน 3 กุมภาพันธ์ 2564

 

 

ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

 

 

วันที่ 15 มีนาคม 2564

www.mba.tbs.tu.ac.th

 

 

สอบสัมภาษณ์

 

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

 

 

วันที่ 20 มีนาคม 2564

 

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

 

 

วันที่ 1 มีนาคม 2564

 

 

วันที่ 31 มีนาคม 2564
www.mba.tbs.tu.ac.th

 

 

รายงานตัว / ยื่นเทียบ Pre-course

 

 

วันที่ 6 – 7  มีนาคม 2564

 

 

วันที่ 3 – 4 เมษายน 2564

สถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

 

 

เรียน Pre-course

 

 

มีนาคม 2564

 

 

19 เมษายน 2564

 

 

เปิดภาคการศึกษา (1/2564)

 

 

พฤษภาคม 2564

 

 

1 มิถุนายน 2564

 

กำหนดการจัดสอบ SMART II สำหรับระดับปริญญาโท ประจำปี 2564

 

กำหนดการสมัครและการสอบ SMART for Graduate Level (SMART-II)
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
5/2563

6/2563

1/2564

วันที่ 26 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 1 – 13 ธันวาคม 2563

ตั้งแต่วันนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2564

วันเสาร์ที่ 14  พฤศจิกายน 2563

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 750 บาท/คน/ครั้ง สมัครสอบ SMART for Graduate Level ผ่านระบบ ONLINE ที่  http://www.smart.tbs.tu.ac.th

ศูนย์ทดสอบฯ เปิดรับสมัคร Waik-in ในวันสอบ โดยเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจากเดิม 750 บาท เป็น 1,000 บาทต่อคน

สำหรับผลคะแนนสอบ SMART-II ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี สามารถนำมาใช้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษา 2564
คือผลคะแนนสอบตั้งแต่ครั้งที่ 4/2561, 1-5/2562, 1-6/2563 และ -/2564

**********************************************************************************************************

***ไม่ต้องยื่นผลสอบ Smart II โดยโครงการฯ จะนำผลคะแนนที่ดีที่สุดของท่านจากศูนย์ทดสอบทักษะทางการจัดการโดยตรง

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 0-2613-2199, 0-2224-9730 Email: smart@tbs.tu.ac.th

การสอบวิชาภาษาอังกฤษ (TU-GET)  สามารถนำผลมายื่นสมัครเข้าศึกษา ปี 2564

 

กำหนดการสมัครและการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET
ครั้งที่ รับสมัครและชำระเงิน วันสอบ
10/2563

11/2563

12/2563

1/2564

วันที่ 1-15 ตุลาคม 2563

วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 1-15 ธันวาคม 2563

วันที่ 1-15 มกราคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

(เปลี่ยนเป็น) วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

(เปลี่ยนเป็น) วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 500 บาท/คน/ครั้ง สมัครสอบ TU-GET ผ่านระบบ ONLINE ที่ http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx

*** แนบผล (TU-GET) หรือ คะแนน TOEFL หรือ IELTS ในระบบรับสมัครที่ www.gradreg.tbs.tu.ac.th
ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 และส่งผลจริงในวันสอบสัมภาษณ์ ***

ติดต่อสอบถาม TU-GET ได้ที่สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

โทรศัพท์ 0-2613-3101-3, 0-2221-6111-20 ต่อ 3101-4

Email: tugetlitu@gmail.com