MBA | Admission_mba
12439
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-12439,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive
 

Admission (รับเข้าศึกษา)

 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บธ.ม.

Master of Business Administration

M.B.A. 

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
จำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ : ปีละประมาณ 160 คน
ระยะเวลาในการศึกษา : เป็นหลักสูตรแบบไม่เต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ
เวลาเรียน : วันเสาร์ – วันอาทิตย์ (เวลา 09.00 – 12.00 น. หรือ 13.00 – 16.00 น.)
สถานที่เรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 361,420.00 บาท

 

************************************************************************************************************************************

สำหรับผู้เข้าศึกษาในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA)

 

รับสมัครนักศึกษาชาวไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

 

1.เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

 

2.มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี ยกเว้นจะต้องมีคุณสมบัติโดดเด่นชดเชยได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

 

3.เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 22 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561

 

ผู้สมัครที่จะเข้าศึกษาจะต้องผ่านการสอบคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วย

 

1.มีผลคะแนนสอบ Smart-II (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร)

 

2.ผู้เข้าศึกษาต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET TOEFL หรือ IELTS เพื่อใช้สมัครเข้าศึกษา
ทั้งนี้เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษในการรับเข้าให้เป็นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ผลสอบไม่เกิน 2 ปี) (ไม่ได้ใช้ในการพิจารณาคะแนนรับเข้า)

 

3.ผ่านการสอบสัมภาษณ์

ผู้สมัครสอบโครงการ MBA จะต้องแนบเอกสารดังนี้

 

1.ผลคะแนนสอบ SMART-II (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี)

*** ไม่ต้องยื่นผลสอบ SMART-II โครงการ MBA จะนำผลคะแนนที่ดีที่สุดจากศูนย์ทดสอบฯ โดยตรง ***

 

2.ผู้เข้าศึกษาต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET TOEFL หรือ IELTS เพื่อใช้สมัครเข้าศึกษา
ทั้งนี้เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษในการรับเข้าให้เป็นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ผลสอบไม่เกิน 2 ปี) (ไม่ได้ใช้ในการพิจารณาคะแนนรับเข้า)

 

3.สำเนา Transcript ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา

 

4.จดหมายรับรองประสบการณ์การทำงาน

 

 

 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการ MBA ปีการศึกษา 2567

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ

2. มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ยกเว้นจะต้องมีคุณสมบัติโดดเด่นชดเชยได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

3. มีผลคะแนนสอบ SMART-II (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร)

4.ผู้เข้าศึกษาต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET TOEFL หรือ IELTS เพื่อใช้สมัครเข้าศึกษา
ทั้งนี้เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษในการรับเข้าให้เป็นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ผลสอบไม่เกิน 2 ปี) (ไม่ได้ใช้ในการพิจารณาคะแนนรับเข้า)

 

 

กำหนดการ รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ (บัดนี้ – 6 พฤษภาคม 2567)
สัมภาษณ์รอบที่ 1 สัมภาษณ์รอบที่ 2
ประกาศรับสมัคร CLICK
สมัคร Online CLICK
รอบคัดเลือกผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ บัดนี้ – 6 กุมภาพันธ์ 2567 บัดนี้ – 6 พฤษภาคม 2567
ยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ 

(TUGET หรือ TOFEL หรือ IELTS)

ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567
รายงานตัว วันที่ 3-5  เมษายน 2567 วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2567
เปิดภาคการศึกษา สิงหาคม 2567 สิงหาคม 2567

 

กำหนดการจัดสอบ SMART II สำหรับระดับปริญญาโท ประจำปี 2567 

 

กำหนดการสมัครและการสอบ SMART for Graduate Level (SMART-II) 
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
1/2567 1 -15 มกราคม 2567 วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 
2/2567  4 – 18 มีนาคม 2567 วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567
3/2567 8-22 เมษายน 2567 วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 750 บาท/คน/ครั้ง สมัครสอบ SMART for Graduate Level ผ่านระบบ ONLINE ที่  http://www.smart.tbs.tu.ac.th

 

**********************************************************************************************************

***ไม่ต้องยื่นผลสอบ Smart II โดยโครงการฯ จะนำผลคะแนนที่ดีที่สุดของท่านจากศูนย์ทดสอบทักษะทางการจัดการโดยตรง***

*********ทั้งนี้ผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบก่อนวันปิดรับสมัคร*********

(ผลคะแนนสอบไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร)

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 0-2613-2199, 0-2224-9730 Email: smart@tbs.tu.ac.th

การสอบวิชาภาษาอังกฤษ (TU-GET)  สามารถนำผลมายื่นสมัครเข้าศึกษา ปี 2567

กำหนดการจัดสอบ PBT

กำหนดการจัดสอบ CBT

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 500 บาท/คน/ครั้ง สมัครสอบ TU-GET ผ่านระบบ ONLINE ที่

Register Computer-based Test at : http://203.131.210.181/cbt

Register Paper-based Test at : http://203.131.210.181/pbt  

*** แนบผล (TU-GET) หรือ คะแนน TOEFL หรือ IELTS ในระบบรับสมัครที่ www.gradreg.tbs.tu.ac.th  *** (ใช้ผลคะแนนสอบไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร)

ติดต่อสอบถาม TU-GET ได้ที่สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

โทรศัพท์ 0-2613-3101-3, 0-2221-6111-20 ต่อ 3101-4

Email: tugetlitu@gmail.com