MBA | Admission_mba
12439
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-12439,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive
 

Admission (รับเข้าศึกษา)

 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บธ.ม.

Master of Business Administration

M.B.A. 

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
จำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ : ปีละประมาณ 160 คน
ระยะเวลาในการศึกษา : เป็นหลักสูตรแบบไม่เต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ
เวลาเรียน : วันจันทร์ – วันศุกร์ (เวลา 18.00 – 21.00 น.)
และ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
สถานที่เรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 361,420.00 บาท

 

************************************************************************************************************************************

สำหรับผู้เข้าศึกษาในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA)

 

รับสมัครนักศึกษาชาวไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

 

1.เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

 

2.มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี ยกเว้นจะต้องมีคุณสมบัติโดดเด่นชดเชยได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

 

3.เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 22 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561

 

ผู้สมัครที่จะเข้าศึกษาจะต้องผ่านการสอบคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วย

 

1.มีผลคะแนนสอบ Smart-II (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร)

 

2.มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET) หรือ คะแนน TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร)

 

3.ผ่านการสอบสัมภาษณ์

ผู้สมัครสอบโครงการ MBA จะต้องแนบเอกสารดังนี้

 

1.ผลคะแนนสอบ SMART-II (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี)

*** ไม่ต้องยื่นผลสอบ SMART-II โครงการ MBA จะนำผลคะแนนที่ดีที่สุดจากศูนย์ทดสอบฯ โดยตรง ***

 

2.ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET) หรือ คะแนน TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร)

 

3.สำเนา Transcript ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา

 

4.จดหมายรับรองประสบการณ์การทำงาน

 

หมายเหตุ : แนบหลักฐาน ข้อ 2-4 ในระบบรับสมัคร (ไฟล์นามสกุล pdf หรือ jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 2 MB เท่านั้น เช่น mytuget.jpg) ภายในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565

 

 

 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการ MBA ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 6 กุมภาพันธ์ 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ

2. มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ยกเว้นจะต้องมีคุณสมบัติโดดเด่นชดเชยได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

3. มีผลคะแนนสอบ SMART-II (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร)

4. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET) หรือ คะแนน TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร)

 

ขั้นตอนการสมัคร

 

1. วันที่ 1-10 มกราคม 2566 สำหรับท่านที่ยังไม่มีคะแนนหรือต้องการสอบ TUGET เพิ่มเติม สมัครสอบ TUGET

โดยเป็นการสอบ Online วันสอบจะเป็นวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 หรือ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 (สามารถเลือกวันสอบได้ หากยังไม่เต็ม)

สามารถสมัครได้ที่ http://tuget.litu.tu.ac.th/pbt

 

2.วันที่ 9-18 มกราคม 2566 สำหรับท่านที่ยังไม่มีคะแนนหรือต้องการสอบ SMART II เพิ่มเติม สมัครสอบ SMART II

โดยจะสอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 สมัครสอบได้ที่ http://www.smart.tbs.tu.ac.th/

 

3. วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 หรือ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม สอบ TUGET ตามวันเวลาที่กำหนด

 

4. วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 สอบ SMART II ตามวันเวลาที่กำหนด

 

5. ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ยื่นใบสมัครเข้าเรียนโครงการ MBA พร้อมทั้งชำระเงินค่าสมัคร

ได้ที่ https://gradreg.tbs.tu.ac.th/2014/aspx?Program=mba

 

 

กิจกรรมการรับเข้านักศึกษา กำหนดการ
ประกาศรับสมัคร คลิก
รับสมัคร  

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 6 กุมภาพันธ์ 2566

 

สมัคร MBA Online Click  

ยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ ภายในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
และ SMART ll ไม่ต้องยื่นผลสอบ Smart II โดยโครงการฯ จะนำผลคะแนนที่ดีที่สุดของท่านจากศูนย์ทดสอบทักษะทางการจัดการโดยตรง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566
ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566
รายงานตัว วันจันทร์ที่ 3 – วันพุธที่ 5 เมษายน 2566
เปิดภาคการศึกษา (1/2566) สิงหาคม 2566

กำหนดการจัดสอบ SMART II สำหรับระดับปริญญาโท ประจำปี 2565-2566

 

กำหนดการสมัครและการสอบ SMART for Graduate Level (SMART-II)
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
7/2565* 1-10 พฤศจิกายน 2565 วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565
8/2565 6-15 ธันวาคม 2565 วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565
1/2566 9-18 มกราคม 2566 วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 750 บาท/คน/ครั้ง สมัครสอบ SMART for Graduate Level ผ่านระบบ ONLINE ที่  http://www.smart.tbs.tu.ac.th

 

**********************************************************************************************************

***ไม่ต้องยื่นผลสอบ Smart II โดยโครงการฯ จะนำผลคะแนนที่ดีที่สุดของท่านจากศูนย์ทดสอบทักษะทางการจัดการโดยตรง***

*********ทั้งนี้ผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบก่อนวันปิดรับสมัคร*********

(ผลคะแนนสอบไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร ผลคะแนนที่สามารถนำมาใช้สมัครสอบในปีการศึกษา 2566 ได้คือผลคะแนนตั้งแต่ครั้งที่ 5/2563-6/2563,1/2564-4/2564,1-6/2565)

และผลการสอบตามกำหนดการสอบตามตารางข้างต้น

 

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 0-2613-2199, 0-2224-9730 Email: smart@tbs.tu.ac.th

การสอบวิชาภาษาอังกฤษ (TU-GET)  สามารถนำผลมายื่นสมัครเข้าศึกษา ปี 2566

กำหนดการสมัครและการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET
เดือน รับสมัครและชำระเงิน วันสอบ Online วันสอบ Onsite
มกราคม PBT

1-10 มกราคม 2566

เวลา 09.00-12.00 น., 13.00-16.00 น.

ส. 21, 28 มกราคม 66

 

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 500 บาท/คน/ครั้ง สมัครสอบ TU-GET ผ่านระบบ ONLINE ที่

Register Computer-based Test at : http://203.131.210.181/cbt

Register Paper-based Test at : http://203.131.210.181/pbt  

(กรณีสมัครสอบ PBT  Online หากสมัครสอบเรียบร้อยแล้วขอให้ผู้สมัครดำเนินการชำระเงินค่าสมัครทันทีนะคะ เพื่อป้องกันการปิดรับสมัครสอบก่อนกำหนด เนื่องจากมีผู้สมัครสอบเต็มจำนวนแล้ว)

*** แนบผล (TU-GET) หรือ คะแนน TOEFL หรือ IELTS ในระบบรับสมัครที่ www.gradreg.tbs.tu.ac.th  

ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 *** (ใช้ผลคะแนนสอบไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร)

ติดต่อสอบถาม TU-GET ได้ที่สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

โทรศัพท์ 0-2613-3101-3, 0-2221-6111-20 ต่อ 3101-4

Email: tugetlitu@gmail.com