MBA | Course Regulation_mba
12925
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-12925,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive

Course Regulation (ข้อกำหนดหลักสูตร)

1.ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Master of Business Administration Program

2.ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.ม.

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Business Administration

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.B.A.

3.เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ปี

หลักสูตรการศึกษาแบ่งเป็น 2 แผนการศึกษา  โดยนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาแผนใดแผนหนึ่งดังต่อไปนี้

1. แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

2. แผน ข  ศึกษารายวิชาโดยไม่ทำวิทยานิพนธ์

3.1 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

เป็นแผนการศึกษาที่เป็นการทำวิจัย  โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา หรือมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต  โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

2) นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้

3) หลังจากจดทะเบียนทำวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อให้คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่แนะนำการเขียนวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษารวมทั้งสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และสอบวิทยานิพนธ์

4)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

5)  การดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

3.2 แผน ข  ศึกษารายวิชาโดยไม่ทำวิทยานิพนธ์

เป็นแผนการศึกษารายวิชา  โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

1) นักศึกษาตามหลักสูตร แผน ข จะจดทะเบียนทำการค้นคว้าอิสระได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้ว  ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ หรือจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

2) นักศึกษาทำการค้นคว้าอิสระเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้

3) หลังจากจดทะเบียนทำการค้นคว้าอิสระแล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงการค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อให้คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และ คณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ อย่างน้อย 2 คน เพื่อทำหน้าที่แนะนำการค้นคว้าอิสระให้แก่นักศึกษารวมทั้งสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระและสอบการค้นคว้าอิสระ

4)  อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

5)  การดำเนินการทำการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

 

การสอบประมวลความรู้   (สำหรับนักศึกษาแผน ข )

1) นักศึกษามีสิทธิที่จะสอบประมวลความรู้ เมื่อจดทะเบียนรายวิชาบังคับครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนด โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

2) นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง  มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา

3) การดำเนินการสอบประมวลความรู้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

การวัดผลการศึกษา  แบ่งเป็น 9  ระดับ  มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิต ดังต่อไปนี้

ระดับ

A

A-

B+

B

B-

C+

C

D

F

ค่าระดับ

4.00

3.67

3.33

3.00

2.67

2.33

2.00

1.00

0.00

 

 

1. นักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับปริญญาโทที่ศึกษาในรายวิชาบังคับในหลักสูตร ได้อักษรไม่ต่ำกว่า C หรือ S จะลงทะเบียนในรายวิชานั้นอีกไม่ได้ เว้นแต่ข้อกำหนดหลักสูตรกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

              นักศึกษาได้อักษรต่ำกว่า C หรือ U ในรายวิชาบังคับของหลักสูตรให้ลงทะเบียนในรายวิชานั้นได้อีกครั้ง หากในการลงทะเบียนเรียนหลังยังได้อักษรต่ำกว่า C หรือ U อีกต้องถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา

              นักศึกษาที่ได้อักษรต่ำกว่า C หรือ U ในรายวิชาเลือกของหลักสูตรให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ำอีกจนกว่าได้อีชักษร C ขึ้นไป หรือ S หรืออาจลงทะเบียนในรายวิชาอื่นที่เป็นรายวิชาเลือกของหลักสูตรแทนก็ได้

 

2. การวัดผลวิทยานิพนธ์ให้แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้) โดยวิทยานิพนธ์ที่ได้รับระดับ S จะต้องได้มติเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

 

3. การวัดผลการสอบประมวลความรู้และการสอบภาษาต่างประเทศแบ่งเป็น 2 ระดับคือ   ระดับ P(ผ่าน) และระดับ N (ไม่ผ่าน) โดยไม่มีค่าระดับและไม่นับหน่วยกิต

 

4. เงื่อนไขอื่นๆให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561

 การสำเร็จการศึกษา

 คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี จะเสนอชื่อนักศึกษาขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย

หลังจากที่ได้ตรวจสอบเงื่อนไขดังต่อไปนี้ครบถ้วน

หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2

 

1.ต้องศึกษาวิชาครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

2.ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

3.สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) (ถ้ามี)

4.เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากปล่าขันสุดทายโดยกรรมการที่คณะแต่ตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้

5.ต้องได้ระดับ P ในการสอบภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์เดียวกับที่กำหนดในข้อ 48 ทุกกรณี

6.ต้องได้ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ และนำส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ

7.ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยนำบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์(Full Paper)ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกล่าว

8.ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆตามที่คณะและหลักสูตรกำหนด

9.ชำระหนี้สินทั้งหมดต่อ มหาวิทยาลัยครบถ้วนแล้ว 

 

หลักสูตรปริญญาโท แผน ข

 

1.ต้องศึกษาวิชาครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

2.ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

3.สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

4.เสนอสารนิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่คณะแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้

5.ต้องได้ระดับ P ในการสอบภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์เดียวกับที่กำหนดในข้อ 48 ทุกกรณี

6.นำส่งสารนิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยวิทยานิพนธ์  สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ

7.สารนิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้

8.ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆตามที่คณะและหลักสูตรกำหนด

9.ชำระหนี้สินทั้งหมดต่อ มหาวิทยาลัยครบถ้วนแล้ว