MBA | Interview Schedule_mba
13073
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-13073,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Interview Schedule 

กำหนดการผู้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (MBA)

กำหนดการผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 20 มี.ค. 63(รอบ2) 

==========> 

วันที่  25 – 26 มี.ค. 2563 (รอบ 2)
*หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์*

Circle รายงานตัว / ชำระค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จำนวน 12,000 บาท

(รายละเอียดโครงการจะส่งให้ทางอีเมลล์) 

Circle ยื่นเทียบวิชา Pre-Course

(โครงการฯ ให้ยื่นเทียบวิชาได้เฉพาะ บธ. 501 สถิติสำหรับผู้บริหาร)

ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ mbatu@tbs.tu.ac.th

วันที่  25 – 26 มี.ค.  2563 (รอบ 2)

 

รายละเอียดประกอบการยื่นคำร้องเทียบวิชา

การขอเทียบวิชา

นักศึกษาสามารถขอนำรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับปริญญาตรี มาเทียบกับรายวิชาเสริมพื้นฐานที่กำหนดไว้ โดยนักศึกษาไม่ต้องศึกษารายวิชาอีก หากสอบผ่าน โดยมีข้อกำหนดดังนี้

1.ศึกษามาแล้วไม่เกิน 6 ปี (นับจากภาคที่ได้ศึกษารายวิชาที่นำมาขอเทียบ)

2.วิชาที่นำมาขอเทียบต้องได้ค่าระดับไม่ต่ำกว่า B หรือเทียบเท่า

3.ผ่านการประเมินหรือทดสอบความรู้

 

ขั้นตอน

1.นักศึกษากรอกแบบฟอร์มยื่่นพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาต่อโครงการ

หลักฐานประกอบการพิจารณา

1.ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมคำอธิบายรายวิชาที่นำมาเทียบ

2.เค้าโครงรายวิชาที่นำมาเทียบ (Course Outline)

คลิก!! ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเทียบวิชา

(รายละเอียดวิชาเข้าไปที่ www.mba.tbs.tu.ac.th)

ส่งเอกสารที่อีเมลล์ mbatu@tbs.tu.ac.th

วันที่  27 มี.ค. 2563

(09.00 – 12.00 )

สอบเทียบความรู้สำหรับวิชาเสริมพื้นฐาน
(Pre-course)

(เฉพาะผู้ที่ยื่นความจำนงสอบเท่านั้น)

ห้องสอบ
-จะแจ้งให้ทราบภายหลัง –

วันที่ 28 มี.ค. 2563

ประกาศผลสอบเทียบ  Pre-course
ที่ www.mba.tbs.tu.ac.th

วันที่ 30 – 31 มี.ค. 2563 (รอบ 2)

ชำระค่าเรียน Pre-course จำนวน 15,750 บาท โดยเข้าระบบ https://reg.tu.ac.th
รายการจดทะเบียน กดปุ่ม Print นำไปจ่ายที่ธนาคารกรุงไทย

ชำระ เค้าน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย

วันที่ 24 – 25  เม.ย  2563 (รอบแรก และ รอบ 2)

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

ยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โครงการ MBA 
ตึกธรรมศาสตร์ 60 ปี (ห้อง F-308)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ MBA (รอบสอง)
คลิก!!รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

1.   วันและเวลาในการสอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่  16  มีนาคม  2563  เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป
ห้อง F 305 และ F 306 ตึก 60 ปี ธรรมศาสตร์ (ตึกริมน้ำ) ชั้น 3

ช่วงที่

เลขที่ใบสมัคร

เวลารายงานตัว

เวลาสอบสัมภาษณ์

1

01-0002 ถึง 01-0038

16.00 น.

16.30 น. เป็นต้นไป

2

01-0100 ถึง 01-0177

09.00 น.

09.00 – 12.00 น.

2.   เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

Circle รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 

Circle หนังสือรับรองปิดผนึกจำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ผู้ให้การรับรองจะต้องเป็นผู้บริหาร หรือ หัวหน้างานในองค์กรที่ท่านทำงานอยู่    กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง

 

Circle หลักฐานที่แสดงถึงการมีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร คือ วันที่ 5 มีนาคม 2563 เช่น หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน หนังสือจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกรณีที่ดำเนินธุรกิจเอง หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงถึงประสบการณ์ทำงานทั้งหมด ทุกประเภทและทุกช่วงเวลาที่ทำงาน

 

Circle สำเนา TRANSCRIPT ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา 1 ฉบับ

 

Circle บัตรประชาชนตัวจริง หรือ เอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้่

*** ทั้งนี้ ขอให้เขียนเลขที่สมัครสอบ และรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับให้เรียบร้อยและครบถ้วน ***

 

*** หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA) โทรศัพท์ 0-2613-2227 – 8 หรือ 0-2226-4509 ***