MBA | Interview Schedule_mba
13073
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-13073,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive

Interview Schedule 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA)

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา  2564

 

(กรุณาดาวน์โหลดเพื่อดูรายชื่อ)
.

คลิก รายงานตัวออนไลน์เพื่อยืนยันการเข้าศึกษาต่อ MBA (ภายในวันที่ 4 เมษายน 2564)

.

คลิกดู เลขทะเบียนหรือรหัสนักศึกษาใหม่

.

หมายเหตุ: ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA) ประจำปีการศึกษา 2564 ที่มีรายชื่ออยู่ใน กลุ่มที่ 2 (จำนวน 57 คน) มีผลการสอบข้อเขียนต่ำกว่าเกณฑ์รับเข้า หรือยังไม่มีผลการสอบข้อเขียน กรุณาเข้ามาเซ็นเอกสารสำคัญ Conditional Admission Form to MBA ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น. หรือ วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
.

สถานที่ โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA) ห้อง F310 ชั้น 3 ตึกธรรมศาสตร์ 60 ปี (ริมน้ำ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ติดต่อสอบถาม 02-613-2227-8

2

01-0100 ถึง 01-0177

09.00 น.

09.00 – 12.00 น.

*** หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA) โทรศัพท์ 0-2613-2227 – 8 หรือ 0-2226-4509 ***

กำหนดการนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

กำหนดการ วัน / เดือน / ปี
การสอบเทียบความรู้สำหรับวิชาเสริมพื้นฐาน (Pre-Course : BA501) 
รายละเอียดการขอเทียบวิชาเสริมพื้นฐาน ( Pre-Course : BA501)
นักศึกษาสามารถขอนำรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับปริญญาตรี มาเทียบกับรายวิชาเสริมพื้นฐานที่กำหนดไว้ โดยนักศึกษาไม่ต้องศึกษารายวิชาอีก หากสอบผ่าน โดยมีข้อกำหนดดังนี้
1.ศึกษามาแล้วไม่เกิน 6 ปี (นับจากภาคที่ได้ศึกษารายวิชาที่นำมาขอเทียบ)
2.วิชาที่นำมาขอเทียบต้องได้ค่าระดับไม่ต่ำกว่า B หรือเทียบเท่า
3.ผ่านการประเมินหรือทดสอบความรู้
ขั้นตอน
นักศึกษากรอกแบบฟอร์มออนไลน์พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาต่อโครงการ MBA
(แบบฟอร์มสำหรับผู้ยื่นคำร้องขอเทียบวิชาเท่านั้น)

หลักฐานประกอบการพิจารณา
1.ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมคำอธิบายรายวิชาที่นำมาเทียบ
2.เค้าโครงรายวิชาที่นำมาเทียบ (Course Outline)
ส่งหลักฐาน ประกอบการพิจารณาการสอบเทียบ (Pre-Course : BA501) ภายในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ทาง Email : mbatu@tbs.tu.ac.th 

 

สอบ ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 18.00 – 21.00 น. (สอบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM)

 

ประกาศผลสอบเทียบ Pre-course : BA501 วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 (ประกาศทางกลุ่ม Facebook)
ชำระค่าเรียน Pre-course  จำนวน 15,750 บาท (จำนวน 2 วิชา : BA501, BA502) ชำระในเดือนเมษายน 2564 (วันชำระจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ประกาศทางกลุ่ม Facebook)
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ดาวน์โหลดรายละเอียดและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  กรุณาดำเนินการ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564
เริ่มเรียนวิชา Pre-course วันที่ 19 เมษายน 2564 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (ตารางเรียนจะแจ้งในกลุ่ม Facebook)
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป (ตารางเรียนจะแจ้งในกลุ่ม Facebook)