MBA | Interview Schedule_mba
13073
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-13073,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Interview Schedule 

กำหนดการผู้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (MBA)

กำหนดการผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่  22  กุมภาพันธ์  2561

กรุณาดาวน์โหลด!!

วันที่  28 กพ. ถึง 3 มีค. 2561
**(หยุดวันที่ 1 มีค 2561)**

โครงการ MBA คณะพาณิชย์ฯ
วันธรรมดาเวลา 9.00-18.30 น
วันเสาร์ เวลา 9.00-15.00 น

(ปิดพักเที่ยง)
*หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์*

Circle รายงานตัว / ชำระค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จำนวน 12,000 บาท เป็น แคชเชียร์เช็ค เท่านั้น 
Circle สั่งจ่าย “คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.” กรณีต่างจังหวัดซื้อดร๊าฟ

Circle กรุณาเขียน “เลขที่ใบสมัคร ,ชื่อ-สกุล,เบอร์โทร” ด้านหลังแคชเชียร์เช็ค

Circle ยื่นเทียบวิชา Pre-Course

(โครงการฯ ให้ยื่นเทียบวิชาได้เฉพาะ บธ. 501 สถิติสำหรับผู้บริหาร)

วันที่  28 กพ. – 3 มีค.  2561
**(หยุดวันที่ 1 มีค 2561)**

วันธรรมดาเวลา 9.00-18.30 น.
วันเสาร์ เวลา 9.00-15.00 น
(ปิดพักเที่ยง)

รายละเอียดประกอบการยื่นคำร้องเทียบวิชา

การขอเทียบวิชา

นักศึกษาสามารถขอนำรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับปริญญาตรี มาเทียบกับรายวิชาเสริมพื้นฐานที่กำหนดไว้ โดยนักศึกษาไม่ต้องศึกษารายวิชาอีก หากสอบผ่าน โดยมีข้อกำหนดดังนี้

 

1.ศึกษามาแล้วไม่เกิน 6 ปี (นับจากภาคที่ได้ศึกษารายวิชาที่นำมาขอเทียบ)
 

2.วิชาที่นำมาขอเทียบต้องได้ค่าระดับไม่ต่ำกว่า B หรือเทียบเท่า
 

3.ผ่านการประเมินหรือทดสอบความรู้

 

ขั้นตอน

1.นักศึกษากรอกแบบฟอร์มยื่่นพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาต่อโครงการ

 

หลักฐานประกอบการพิจารณา

1.ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมคำอธิบายรายวิชาที่นำมาเทียบ

 

2.เค้าโครงรายวิชาที่นำมาเทียบ (Course Outline) 

 

 คลิก!! ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเทียบวิชา

(รายละเอียดวิชาเข้าไปที่ www.mba.tbs.tu.ac.th)

เลือก Academics / Curriculum / Course Structure

วันที่ 4 มีนาคม  2561

9.45 – 15.00 น.

 (ห้อง F-310 ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
ตึกริมน้ำ)

 

ชี้แจงหลักสูตร/กิจกรรมของรุ่นพี่ 

วันที่  5 มีนาคม 2561

(18.00 – 21.00 )

สำหรับห้องสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

สอบเทียบความรู้สำหรับวิชาเสริมพื้นฐาน
(Pre-course)

(เฉพาะผู้ที่ยื่นความจำนงสอบเท่านั้น)

วันที่ 5 – 7 มีนาคม 2561

 *หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์*

ชำระค่าเรียน Pre-course จำนวน 15,750 บาท โดยเข้าระบบ https://web.reg.tu.ac.th/registrar/login.asp
รายการจดทะเบียน กดปุ่ม Print นำไปจ่ายที่ธนาคารกรุงไทย

วันที่ 7 มีนาคม 2561

ประกาศผลสอบเทียบ  Pre-course
ที่ www.mba.tbs.tu.ac.th

วันที่ 10 – 12 มีนาคม 2561

ปฐมนิเทศต่างจังหวัด
(The Heritage Pattaya Beach Resort)

วันที่ 13 มีนาคม  2561

เรียนวิชาเสริมพื้นฐาน

ประกาศ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
คลิก!!รายชื่อผู้มีสิทธสอบสัมภาษณ์

1.   วันและเวลาในการสอบสัมภาษณ์

สถานที่ ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์ (เชิงสะพานซังฮี้ ฝั่งธน หรือ สะพานกรุงธน) ห้องภาณุรังษี
ทางเข้าที่ 1 ซอย ถนนเจ้าพระยาสยาม (หน้าซอยมี 7-11)
ทางเข้าที่ 2 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 66/1สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่  17  กุมภาพันธ์  2561  ดังเวลาต่อไปนี้

ช่วงที่

เลขที่ใบสมัคร

เวลารายงานตัว

เวลาสอบสัมภาษณ์

1

01-0001 ถึง 01-0125

08.30 น.

09.00 – 12.00 น.

2

01-0126 ถึง 01-0206

09.30 น.

09.00 – 12.00 น.

3

01-0207 ถึง 01-0268

10.30 น.

09.00 – 12.00 น.

4

01-0269 ถึง 01-0353

12.30 น.

13.00 – 16.00 น.

5

01-0354 ถึง 01-0433

13.30 น.

13.00 – 16.00 น.

หมายเหตุ : เลขที่ใบสมัคร 01-0005/01-0012/01-0016/01-0019/01-0052/01-0083/01-0114/01-0136/01-0157/ 01- 0161 รายงานตัว เวลา 8.30 น.


*********** เลขที่ใบสมัคร01-0170/01-0230/01-0248/01-0258/01-0259/01-0264/01-0325/01-0361/01-0378  รายงานตัว เวลา 12.30 น.

2.   เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
Circle รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

Circle หนังสือรับรองปิดผนึกจำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ผู้ให้การรับรองจะต้องเป็นผู้บริหาร หรือ หัวหน้างานในองค์กรที่ท่านทำงานอยู่

    กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง

 

Circle ใบรับรองการทำงานจากหน่วยงานโดยระบุประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี

โดยนับตั้งแต่เริ่มทำงาน หลังจบปริญญาตรีจนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ( วันที่ 31 มกราคม 2561 )

***ทั้งนี้หากใบรับรองการทำงานมีประสบการณ์ไม่ถึง 1 ปี จะไม่ ได้รับอนุญาตให้เข้าสัมภาษณ์****

 

Circle สำเนาใบแสดงผลการศึกษาฉบับจบการศึกษา (TRANSCRIPT) 1 ฉบับ

Circle บัตรประชาชน หรือ เอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

Circle สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยังมิได้ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษตัวจริง ให้นำมายื่นในวันสอบด้วย

หมายเหตุ กรณีที่ตรวจพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศรับสมัครของโครงการฯ ทางโครงการฯจะทำการตัดสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้

 

*** ทั้งนี้ ขอให้เขียนเลขที่สมัครสอบ และรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับให้เรียบร้อย   ในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนท่านอาจถูกตัดสิทธิการเข้าสอบสัมภาษณ์ ***

 

******************************************************************************************************** 

 

*** หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA) โทรศัพท์ 0-2613-2227 – 8 หรือ 0-2226-4509 ***