MBA | Interview Schedule_mba
13073
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-13073,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Interview Schedule 

ประกาศ วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
คลิก!!รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

1.   วันและเวลาในการสอบสัมภาษณ์

ห้องภาณุรังสี A-B สถานที่ ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์ (เชิงสะพานซังฮี้ ฝั่งธน หรือ สะพานกรุงธน) ห้องภาณุรังษี
ทางเข้าที่ 1 ซอย ถนนเจ้าพระยาสยาม (หน้าซอยมี 7-11)
ทางเข้าที่ 2 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 66/1สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่  22  กุมภาพันธ์  2563  ดังเวลาต่อไปนี้

ช่วงที่

เลขที่ใบสมัคร

เวลารายงานตัว

เวลาสอบสัมภาษณ์

1

01-000x ถึง 01-0xxx

08.30 น.

09.00 – 12.00 น.

2

01-0xxx ถึง 01-0xxx

09.30 น.

09.00 – 12.00 น.

หมายเหตุ : เลขที่ใบสมัคร 01-000x / 01-00xx / 01-00xx / 01-00xx / 01-00xx / 01-00xx / 01-00xx / 01-0xxx / 01-0xx / 01-0xxx / 01-0xxx / 01-0xxx / 01-0xxx รายงานตัวเวลาภายใน 12.30 น.

2.   เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
Circle รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

Circle หนังสือรับรองปิดผนึกจำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ผู้ให้การรับรองจะต้องเป็นผู้บริหาร หรือ หัวหน้างานในองค์กรที่ท่านทำงานอยู่

    กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง

Circle ใบรับรองการทำงานจากหน่วยงานหรือหลักฐานอื่นใดในการแสดงถึงประสบการณ์การทำงานทั้งหมด ทุกประเภท และทุกช่วงเวลาที่ทำงาน ไม่จำเป็นจะต้องเป็นประสบการณ์ทำงานหลังจบปริญญาตรีเพื่อแสดงเป็นหลักฐานถึงประสบการณ์การทำงานที่ให้ข้อมูลในระบบรับสมัคร และให้เตรียมหลักฐานอื่นใดที่แสดงความโดดเด่นทางด้านบริหารธุรกิจเพื่อแสดงความพร้อมในการศึกษาต่อโครงการ MBA

Circle สำเนาใบแสดงผลการศึกษาฉบับจบการศึกษา (TRANSCRIPT) 1 ฉบับ

Circle บัตรประชาชนตัวจริง

Circle สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยังมิได้ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษตัวจริง ให้นำมายื่นในวันสอบด้วย

*** ทั้งนี้ ขอให้เขียนเลขที่สมัครสอบ และรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับให้เรียบร้อย   ในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนท่านอาจถูกตัดสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์ ***

 

 

*** หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA) โทรศัพท์ 0-2613-2227 – 8 หรือ 0-2226-4509 ***

กำหนดการผู้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (MBA)

กำหนดการผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่  6  มี.ค. 2563

กรุณาดาวน์โหลด!!

คลิก!!ประกาศผลสอบผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 

วันที่  11 – 12 มี.ค. 2563
วันเสาร์ เวลา 09.00-15.00 น
(ปิดพักเที่ยง)
*หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์*

Circle รายงานตัว / ชำระค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จำนวน 12,000 บาท เป็น แคชเชียร์เช็ค เท่านั้น 
Circle สั่งจ่าย “คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.” กรณีต่างจังหวัดซื้อดร๊าฟ

Circle กรุณาเขียน “เลขที่ใบสมัคร ,ชื่อ-สกุล,เบอร์โทร” ด้านหลังแคชเชียร์เช็ค

Circle ยื่นเทียบวิชา Pre-Course

(โครงการฯ ให้ยื่นเทียบวิชาได้เฉพาะ บธ. 501 สถิติสำหรับผู้บริหาร)

รายงานตัวโครงการ MBA 
ตึกธรรมศาสตร์ 60 ปี (ห้อง F-308)

วันที่  11 – 12 มี.ค.  2563
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-15.00 น
(ปิดพักเที่ยง)

รายละเอียดประกอบการยื่นคำร้องเทียบวิชา

การขอเทียบวิชา

นักศึกษาสามารถขอนำรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับปริญญาตรี มาเทียบกับรายวิชาเสริมพื้นฐานที่กำหนดไว้ โดยนักศึกษาไม่ต้องศึกษารายวิชาอีก หากสอบผ่าน โดยมีข้อกำหนดดังนี้

1.ศึกษามาแล้วไม่เกิน 6 ปี (นับจากภาคที่ได้ศึกษารายวิชาที่นำมาขอเทียบ)

2.วิชาที่นำมาขอเทียบต้องได้ค่าระดับไม่ต่ำกว่า B หรือเทียบเท่า

3.ผ่านการประเมินหรือทดสอบความรู้

สั่งจ่าย “โครงการบริการทางวิชาการและสังคม คณะพาณิชย์ฯ มธ.”

ขั้นตอน

1.นักศึกษากรอกแบบฟอร์มยื่่นพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาต่อโครงการ

หลักฐานประกอบการพิจารณา

1.ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมคำอธิบายรายวิชาที่นำมาเทียบ

2.เค้าโครงรายวิชาที่นำมาเทียบ (Course Outline)

คลิก!! ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเทียบวิชา

(รายละเอียดวิชาเข้าไปที่ www.mba.tbs.tu.ac.th)

นำมายื่นห้องโครงการ MBA-HRM
ตึกธรรมศาสตร์ 60 ปี (ห้อง F-308)

วันที่ 15 มี.ค.  2563

เวลา 09.45 – 16.00 น.
 

ชี้แจงหลักสูตร/กิจกรรมของรุ่นพี่ 

สถานที่
ห้องภาณุรังสี A-B สถานที่ ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์ (เชิงสะพานซังฮี้ ฝั่งธน หรือ สะพานกรุงธน)

วันที่  16 มี.ค. 2563

(18.00 – 21.00 )

สอบเทียบความรู้สำหรับวิชาเสริมพื้นฐาน
(Pre-course)

(เฉพาะผู้ที่ยื่นความจำนงสอบเท่านั้น)

ห้องสอบ
-จะแจ้งให้ทราบภายหลัง –

วันที่ 17 มี.ค. 2563

ประกาศผลสอบเทียบ  Pre-course
ที่ www.mba.tbs.tu.ac.th

วันที่ 18 – 19 มี.ค. 2563

ชำระค่าเรียน Pre-course จำนวน 15,750 บาท โดยเข้าระบบ https://reg.tu.ac.th
รายการจดทะเบียน กดปุ่ม Print นำไปจ่ายที่ธนาคารกรุงไทย

ชำระ เค้าน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย

วันที่ – มี.ค.  2563

เรียนวิชาเสริมพื้นฐาน

ห้องเรียนจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

วันที่ 27 – 29 มี.ค. 2563

ปฐมนิเทศต่างจังหวัด

วันที่ –  เม.ย  2563

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

ยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โครงการ MBA 
ตึกธรรมศาสตร์ 60 ปี (ห้อง F-308)