MBA | Vision & Mission_mba
12676
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-12676,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive

Vision (วิสัยทัศน์)

About MBA & Vision  (เกี่ยวกับเรา)

—————โครงการฯได้มีพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตร MBA นับจากปี 2515 ที่ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Business School-TBS) ในขณะนั้น ก่อตั้งโครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Master of Business Administration Program-MBA) ขึ้นด้วยต้องการตอบโจทย์ความต้องการเพิ่มศักยภาพนักบริหารขององค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดระยะเวลา 42 ปี ที่ผ่านมา MBA-TBS ยังคงความเป็นผู้นำเรื่องเรื่องการเรียนการสอน ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่มีความเข้มแข็งอย่างเสมอมา โดยผ่านจุดเด่นสำคัญต่างๆ เช่น การใช้กรณีศึกษา การ ฝึกฝนการตัดสินใจโดยใช้ Business Simulation เช่นเดียวมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆของโลก การโดยผสมผสาน Field Trip ให้นักศึกษาสัมผัสกับสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจจริงทั้งในและต่างประเทศ และการ มีโครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันชั้นนำต่างๆทั่วโลกกว่า 52 แห่ง ฯลฯ

——โครงการ MBA-TBS มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี “สร้างชื่อเสียงให้ Thammasat Business School เป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นนำของโลก” และ พันธกิจ “พัฒนาผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และผู้นำที่มีความสามารถในการจัดการกับความท้าทายที่ไม่หยุดนิ่งของธุรกิจระดับโลกผ่านการวิจัยและความเป็นสากล”
——ทำให้ MBA-TBS วางเป้าหมายการผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณสมบัติสำคัญ 3 เรื่อง คือ

1. ขยายการเข้าถึงความรู้ที่ล้ำสมัยผ่านหลักสูตรพลวัตสำหรับอุตสาหกรรมระดับท้องถิ่นและอุตสาหกรรมในต่างประเทศ
2. นำเสนอนวัตกรรมใหม่ในการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีพผ่านความก้าวหน้าในเทคโนโลยีดิจิทัลและการเรียนรู้ออนไลน์
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาที่มีส่วนร่วมกับนักเรียน องค์กรและชุมชนในวงกว้างเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

——ปัจจัยที่สนับสนุนความเข้มแข็งทางวิชาการ ที่สำคัญมาจากการเรียนการสอนที่เข้มข้นและการที่ TBS เป็นสถาบันเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของ Partnership in International Management (PIM) ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำไม่ต่ำกว่า 52 แห่ง ทั่วโลก มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา รวมทั้งองค์ความรู้ ทำให้ผู้ที่เข้าเรียน MBA สามารถออกไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ฝึกฝน เพิ่มทักษะ สร้างประสบการณ์ รวมถึงเข้าแข่งกิจกรรมระหว่างนักศึกษาด้วยกันในระดับโลกได้


—— นอกจากนี้ Thammasat Business School (TBS) เป็นสถาบันการศึกษาที่บรรลุสถานะ 3 มงกุฎ แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย โดยจากสถิติ มีมหาวิทยาลัยจำนวนน้อยกว่า 1% ของมหาวิทยาลัยในโลกนี้ที่ได้รับการรับรอง ซึ่งสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจจำนวน 13,670 แห่งทั่วโลก มีเพียง 90 แห่งเท่านั้น ที่ผ่านการรับรองครบทั้ง 3 มาตรฐาน

          สถานะ 3 มงกุฎ หรือ Triple Crown หมายถึง สถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติอย่างครบถ้วนจาก 3 สถาบันหลักด้านการบริหารธุรกิจของโลกคือ AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) จากสหรัฐอเมริกา EQUIS (EFMD Quality Improvement System) จากสหภาพยุโรป และ AMBA (Association of MBAs) จากสหราชอาณาจักร ด้วยเกณฑ์การประเมินที่แตกต่างกัน และมีกติกาที่เข้มงวดอย่างยิ่ง ทำให้กล่าวได้เต็มปากว่า มีทุกหลักสูตรที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับหลักสูตรบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับนานาชาติทุกๆด้าน

——ในเรื่อง ความสามารถในการบริหารธุรกิจระดับนานาชาติ ด้านหลักสูตร เมื่อมองถึงความต้องการล่าสุด เช่นการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ AEC โครงการ MBA-TBS มีการเพิ่มวิชา Business In Regional Context ที่มีการเรียนรู้กรณีศึกษาการบริหารธุรกิจของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค รวมทั้ง จีน และ ญี่ปุ่น มี Field Trip ในหลักสูตรนำนักศึกษาไปเรียนรู้ประสบการณ์ทั้งภายในและต่างประเทศ
ในเรื่องการสร้างนักบริหารที่มีจริยธรรมทางธุรกิจ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการสอดแทรกองค์ความรู้ไปในทุกวิชาทั้ง การตลาด การบัญชี/การเงิน การผลิต การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ การบริหารเชิงกลยุทธ์ ฯลฯ รวมถึงมีวิชาด้าน นี้โดยตรงได้แก่ วิชา Corporate Governance and Social Responsibility

——MBA-TBS ให้ความสำคัญอย่างสูงกับการผลิตมหาบัณฑิตให้ออกไป โดยมีศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ พร้อมสำหรับการแข่งขันซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตร และคัดเลือกคณาจารย์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูงทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ที่จะเข้ามาสอน ในส่วนของนักศึกษา นอกจากองค์ความรู้ที่ได้ เรื่องการสร้างเครือข่าย MBA-TBSทำอย่างเต็มที่ในการสร้างกิจกรรมเพื่อให้เกิดการแสดงความคิดเห็น และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า ขณะที่การบริหารจัดการองค์กร สมัยใหม่เน้นเรื่องความทันสมัย เช่น เรื่องการใช้เทคโนโลยี ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ MBA-TBS มุ่งมั่นในการดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

——จากสภาพการแข่งขันในปัจจุบันที่สูงกว่าในอดีตเป็นอย่างมาก นับเป็นความท้าทายที่สำคัญยิ่งต่อโครงการฯ กระนั้น ความเข้มแข็งของหลักสูตร คุณภาพของอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา เครือข่ายที่เข้มแข็งของมหาวิทยาลัยในระดับชาติและนานาชาติ ผนวกกับความมุ่งมั่น ต่อวิสัยทัศน์ของ MBA- TBS สะท้อนถึง Brand ที่แข็งแกร่ง และยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความได้เปรียบได้ระยะยาว

Mission (ภารกิจ)

ผลิตงานวิชาการคุณภาพสูงที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจไทย
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย

สร้างนักบริหารที่มีความสามารถในการบริหารธุรกิจในระดับนานาชาติ

สร้างนักบริหารที่มีจริยธรรมทางธุรกิจ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ผลิตงานวิชาการคุณภาพสูงที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจไทย

สนับสนุน คณะในการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เป็นศูนย์รวมความรู้ธุรกิจภูมิภาค

Master of Business Administration

——โครงการฯได้มีพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตร MBA ให้ทันสมัยโดยจัดให้เป็นการศึกษานอกเวลา (Part-time) ใช้เวลา 2 ปีสำหรับผู้บริหารระดับต้น โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอน ให้นักศึกษามีความแม่นยำในหลักการทฤษฎีการบริหารธุรกิจและรู้จักใช้เครื่อง มือการบริหารที่ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ มีการแบ่งปันประสบการณ์จากวิทยากรชั้นนำของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน

—— นอกจากนี้ยังเน้นการใช้กรณีศึกษา (Case Studies) และการจำลองทางธุรกิจ (Business Simulation) เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่เรียนมาสำหรับวางแผนกลยุทธ์ ธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน มีการทำวิทยานิพนธ์ เป็นการทำวิจัยเชิงวิชาการขั้นสูงหรือการค้นคว้าอิสระ ผ่านการทำแผนธุรกิจหรือการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ โดยโครงการฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นนักบริหารมืออาชีพหรือเป็นผู้ประกอบ การที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีศักยภาพในการบริหารธุรกิจให้บรรลุผลสำเร็จ รวมทั้งมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

History (ประวัติ)

—— โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ถูกก่อตั้งเป็นแห่งแรกในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 โดย ศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา โครงการฯเป็นผู้นำในหลักสูตรปริญญาโททางบริหารธุรกิจ หรือ MBA ของประเทศที่มีความเข้มข้นทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ มีมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาเป็นผู้บริหารองค์กรชั้นนำและผู้บริหารกิจการธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับประเทศที่มีชื่อเสียงอย่างมากมาย

[action type=”normal” show_button=”yes” button_target=”_blank” button_text=”ลงทะเบียน” button_text_color=”#ffffff” button_top_gradient=”#ff8a2b” button_bottom_gradient=”#ff7400″ button_border_color=”#ffffff” background_color=”#ffffff” border_color=”#ffffff” button_link=”http://app.bus.tu.ac.th/project93