MBA | Required Courses_mba
13624
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-13624,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive

Required Courses (วิชาบังคับ)

 หมวดวิชารากฐานทางการจัดการ (Business Core)

บธ.601 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ  (3 หน่วยกิต)

BA 601 Managerial Economics    

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางธุรกิจได้แก่ ทฤษฎีอุปสงค์ อุปทาน และการประยุกต์ ทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภค การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง การผลิตและต้นทุน ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการแข่งขันทั้งด้านราคาและไม่ใช่ราคาของหน่วยผลิตภายใต้โครงสร้างตลาดแบบต่างๆ รวมทั้งการเข้าสู่ตลาดและการออกจากตลาด การตั้งราคาในทางปฏิบัติของหน่วยผลิตที่มีอำนาจผูกขาด การรวมตัวทางธุกิจทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ทฤษฎีเกมและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ บทบาทของรัฐและนโยบายสาธารณะกับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ       

Economic theories that relevant to business management, such as demand and supply theory and its applications, theory of consumer behavior, decision under risk, production and cost.  Study and analyze the price and non-price competition behavior of the firms in various market structures, include market entry and exit, pricing in practice of the monopolist, vertical and horizontal business integration, game theory and strategic decisions. The role of government and public policies affect to business operations.

บธ.602 พฤติกรรมองค์กรและภาวะผู้นำ  (1.5 หน่วยกิต)

BA 602 Organizational Behavior and Leadership  

ความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ที่ผู้นำองค์กรจำเป็นต้องสร้างความเชี่ยวชาญขึ้นเพื่อบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับกลไกองค์กร ซึ่งประกอบด้วย ระดับปัจเจกบุคคล อาทิ ความเชื่อ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ระดับกลุ่ม อาทิ การสร้างแรงจูงใจ การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และภาวะผู้นำ

An understanding of key issues that leaders and managers need to master in order to manage the interface between people and organizations. A focus on an individual within the organization, attitudes, motives, and personality.  A broader focus on the team and organization as a whole. Motivation, teamwork, communication, and leadership.

บธ.603   การวิจัยทางธุรกิจ  (3 หน่วยกิต)

BA 603  Business Research 

ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ ทักษะในการวางแผนการวิจัย และการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ ทักษะจากการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ และการนำผลการวิจัยคำตอบไปใช้การระบุประเด็นปัญหาการวิจัย ทบทวนงานวิจัยในอดีต ออกแบบวิธีการวิจัย เก็บรวมรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และแปลความผลลัพธ์จากการประมวลผล

Business research methodology.   Skills development in research planning and systematic investigation, applying research methodology to solve business problems, presenting research findings to provide appropriate recommendations. Research problem identification, literature reviews, research design, data collection, data analysis, and interpretation of the result.

บธ.604 ธรรมาภิบาลและความยั่งยืน (1.5 หน่วยกิต)

BA 604 Governance and Sustainability 

ศึกษาความสัมพันธ์ ผลกระทบ และความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ โดยเน้นถึงบาทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีต่อเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืน ภายใต้หลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เนื้อหายังรวมถึงการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไปจนถึงการนำความยั่งยืนไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์การแข่งขันของกิจการสำหรับกิจการหลากหลายขนาดและประเภท

This course studies relationship, impact, and responsibility of business organizations towards their stakeholders via the role , duty, and accountability of the board and management on sustainability of business through the environmental, social and governance criteria (ESG). The content also features stakeholder  engagement and development of competitive sustainability strategy for various sizes and types of organizations.

บธ.605 การวิเคราะห์ทางธุรกิจ    (3 หน่วยกิต)

BA 605 Business Analytics

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวแบบทางสถิติและตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อให้สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว โดยครอบคลุมในหัวข้อต่อไปนี้ visualizing and exploring data, descriptive statistical measures, sampling and estimation, statistical inference, simple and multiple regression, and linear programming และเน้นการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล

Statistical and mathematical models in analyzing business problems will be studied in order to make accurate, precise and fast decisions. This course will cover these topics: visualizing and exploring data, descriptive statistical measures, sampling and estimation, statistical inference, simple and multiple regression, and linear programming. Off-the-shelf statistics and optimization software packages will be used for real-world business data processing.

หมวดวิชาทักษะการจัดการตามหน้าที่ทางธุรกิจ (Functional Skills)

บธ.610 การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ (3 หน่วยกิต)

BA610 Accounting for Decision Making 

รูปแบบธุรกิจและกิจกรรมทางธุรกิจ วงจรการบันทึกบัญชี ข้อมูลทางการบัญชีที่เกี่ยวกับกิจกรรมดำเนินงาน ข้อมูลทางการบัญชีที่เกี่ยวกับกิจกรรมลงทุน ข้อมูลทางการบัญชีที่เกี่ยวกับกิจกรรมจัดหาเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกิจกรรม งบกระแสเงินสด ส่วนประกอบของต้นทุนการผลิต ระบบบัญชีต้นทุน งบต้นทุนการผลิต การคำนวณต้นทุนสินค้า การปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตเป็นต้นทุนสินค้า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณ กำไร วิธีวิเคราะห์เงินลงทุนเพิ่ม

Forms of businesses and business activities, accounting cycle, accounting information related to operating activities, accounting information related to investing activities, accounting information related to financing activities, financial ratios analysis, statement of cash flow, compositions of production cost, costing system,statement of cost of goods manufactured, product costing, allocation of production overhead to be product cost, cost-volume-profit analysis and incremental analysis.

บธ.620 การจัดการการเงิน  (3 หน่วยกิต)

BA620 Financial Management 

วิชาบังคับก่อน  : สอบได้  บธ.610 การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ

แนวคิดและเป้าหมายในการตัดสินใจทางการเงิน และหน้าที่ในการจัดการการเงินของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางด้านการเงิน ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน การประเมินมูลค่า การวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนทางธุรกิจภายใต้ความแน่นอนและความไม่แน่นอน แหล่งที่มาของเงินทุน โครงสร้างเงินทุน และอัตราต้นทุนของเงินทุน การจ่ายคืนผู้ถือหุ้น การวิเคราะห์งบการเงิน การพยากรณ์ทางการเงิน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน

Prerequisite: Have earned credits of  BA 610 Accounting for Decision Making

Concepts and goals of financial management and roles of financial managers; financial environments; risk-return relationship; valuation; capital budgeting under certainty and uncertainty;  sources of funds, capital structure and the cost of capital; distributions to shareholders; analysis of financial statements; financial forecasting; working capital management.

บธ.630 การจัดการการตลาดและตราสินค้า (3 หน่วยกิต)

BA630 Marketing and Brand Management

การศึกษาภาพรวมของการตลาดสำหรับฝ่ายบริหาร ตั้งแต่บทบาทและประสิทธิภาพของการตลาดในการสรรสร้าง ส่งเสริม และส่งมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้า ที่มาจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของตลาด ภูมิทัศน์การแข่งขัน และความเข้าใจลูกค้า ที่ใช้ในการกำหนดลูกค้าเป้าหมาย การออกแบบและบริหารจัดการตราสินค้า ตั้งแต่กระบวนการกำหนดตัวตน (DNA) ตำแหน่ง และองค์ประกอบของตราสินค้า เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบกลยุทธ์ของตราสินค้าและส่วนผสมหลักทางการตลาด ทั้งผลิตภัณฑ์ บริการ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการสื่อสารอย่างมีบูรณาการ ตลอดจนการวัดผลการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้กลยุทธ์ตราสินค้าที่กำหนดไว้

The overall marketing for management will cover these topics: roles and efficiency of marketing to create, promote, and deliver values of products and services to cutomers, analysis of market environment, competition landscapes and customer insights that help the organization identify customer targets. In Designing and managing brand will be studied in depth The content starts from designing brand DNA and elements as a basis to formulate brand strategy and marketing mix including product, service, price, distribution and channel as well as integrated marketing communications. The course also provides brand health check and related evaluation of brand performance.

บธ.640 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (3 หน่วยกิต)

BA640 Human Resource Management

แนวคิดการบริหารและหน้าที่หลักในบริหารทั้งสี่ด้าน ได้แก่ การวางแผน การอำนวยการ การนำ และการควบคุมกำกับดูแล รวมทั้งแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งสนับสนุนให้ผู้บริหารทำหน้าที่การบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสามารถถ่ายโอนกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆ ผ่านบุคลากรในฐานะทรัพยากรอันมีค่า โดยเข้าใจถึงแนวคิดการออกแบบองค์การ การจัดหา พัฒนา รักษา และกระตุ้นจูงใจให้บุคลากรมีเป้าหมายร่วมเพื่อความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์แก่องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

General management concepts and four functions of management i.e. planning, organizing, leading, and controlling.   Human Resource Management (HRM) concepts and practices which support managerial functions effectively and efficiently.  To achieve the mutual goals of organization and stakeholders, managers have to organize by cascading strategic activities down to all personnel, as they are valuable resource.  Organizational design and HRM techniques such as recruitment, retention, development, and motivation to create sustainable growth, and competitive advantage.

บธ.650 การจัดการปฏิบัติการและการปฏิรูปกระบวนการธุรกิจ (3 หน่วยกิต)

BA650 Operations Management and Business ProcessTransformation

หลักพื้นฐานและเทคนิคในการจัดการปฏิบัติการผลิตสินค้าและบริการ การจัดการกลยุทธ์การปฏิบัติการระดับองค์กรจนถึงระดับหน่วยงานในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจต่างๆ และการปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในยุคดิจิทัล การจัดการกำลังการผลิต การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ การวางแผนการผลิตและการบริการ การจัดการคุณภาพ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การคิดเชิงออกแบบเพื่อปรับปรุงกระบวนการ การจัดการโครงการแบบอไจล์ การจัดการการปฏิบัติการในระดับโลก โดยจะศึกษาทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการ

Fundamental concepts and techniques related to manufacturing and service operations.  Managing operations strategy in business and functional level of various business environments, and business process transformation for creating competitive advantages in digital era.  Capacity management, process management, manufacturing and service planning, quality management, inventory management, logistics and supply chain management, design thinking for process improvement, agile project management, and global operations management will be studied for both manufacturing and service operations.

หมวดวิชาแนวคิดและวิธีการจัดการสมัยใหม่ (Modern Management Concepts and Practices)

บธ.701  การจัดการเพื่อผลการดำเนินงานและการสร้างมูลค่าให้กิจการ (1.5 หน่วยกิต)

BA 701  Performance Management and Value Creation 

วิชาบังคับก่อน  : สอบได้ บธ.620 การจัดการการเงิน บธ.630 การจัดการการตลาดและตราสินค้า บธ.640 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ บธ.650 การจัดการปฏิบัติการและการปฏิรูปกระบวนการธุรกิจ

หลักการ แนวคิด และพัฒนาการของวิธีการวัดผลการดำเนินงานของธุรกิจในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ความสัมพันธ
ระหว่างกลยุทธ์ของกิจการและระบบการวัดผลการดำเนินงาน ศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมและผลกระทบของการประยุกต์ใช้ระบบการวัดผลรูปแบบต่างๆ ในกิจการที่มีลักษณะแตกต่างกันทางด้านขนาดและสภาพแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้สามารถใช้แนวคิดเหล่านี้เพื่อกำหนดแนวทางในการสร้างมูลค่าให้กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

Prerequisite: Have earned credits of  BA620 Financial Management, BA630 Marketing and Brand  Management, BA640 Human Resource Management and BA650 Operations Management and Business ProcessTransformation

Principle, concept, and develop business performance measurement. Analysis of relationship between business strategy and performance measurement system. Comparison the appropriateness and impact of applying a variety of performance measurement under varying business size and working environment, with emphasis on applying this concept to identify the approach of both long-term and short-term business value creation.

บธ.702  ความเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมและแผนธุรกิจ   (3 หน่วยกิต)

BA 702 Innovative Entrepreneurship and Business Plan

วิชาบังคับก่อน  : สอบได้ บธ.620 การจัดการการเงิน บธ.630 การจัดการการตลาดและตราสินค้า บธ.640 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ บธ.650 การจัดการปฏิบัติการและการปฏิรูปกระบวนการธุรกิจ

ภาวะการเป็นผู้ประกอบการ การจัดตั้งและการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ การเสาะหาและประเมินโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจ การรวบรวมทรัพยากรต่างๆ  เพื่อแปลงสภาพโอกาสให้เป็นธุรกิจจริง การวิเคราะห์แผนธุรกิจ การจัดโครงสร้างการดำเนินงาน การตีราคารูปแบบต่างๆ เพื่อการร่วมทุน การจัดหาเงินทุนและปัญหาการจัดการที่สำคัญๆ การริเริ่มการทำธุรกิจใหม่ด้วยตนเองที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม โดยมีโมเดลธุรกิจสำหรับนวัตกรรมทั้งทางด้านเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ วิธีคิด วิธีการทำงาน การแก้ไขปัญหา การนำเสนอ หรือรูปแบบอื่นๆ  รวมทั้งการจัดทำแผนธุรกิจ

Prerequisite: Have earned credits of  BA620 Financial Management, BA630 Marketing and Brand  Management, BA640 Human Resource Management and BA650 Operations Management and Business ProcessTransformation

Entrepreneurship, how to found and begin new business venture.  Finding  and analyzing new business opportunity, mobilizing resource to create real business, analyzing  business plan, devising operation plan, evaluating costs of investments in various ventures, investment fund mobilization, and problem-solving.   Building new business models by using theoretical framework on business innovation, implementations and various forms including technology, production process, products, thinking process, working operation, problem-solving, and presentation in order to apply innovation to create business plans to sustain organization’s long-term competitive advantage and value.

บธ.703  การจัดการเชิงกลยุทธ์ (3 หน่วยกิต)

BA 703  Strategic Management 

วิชาบังคับก่อน  : สอบได้ บธ.620 การจัดการการเงิน บธ.630 การจัดการการตลาดและตราสินค้า บธ.640 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ บธ.650 การจัดการปฏิบัติการและการปฏิรูปกระบวนการธุรกิจ

แนวคิดและวิธีการในการจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่ในแง่มุมของผู้บริหาร เพื่อให้ธุรกิจดำรงอยู่และประสบความสำเร็จได้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก กำหนดภารกิจ นโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ของธุรกิจในระดับต่างๆ  ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและการประเมินผลจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ จัดการความเสี่ยงซึ่งเป็นกลไกสำคัญของบรรษัทภิบาลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร จัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนขององค์กรภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงจัดการเชิงกลยุทธ์อื่นๆ ที่เหมาะสม

Prerequisite: Have earned credits of  BA620 Financial Management, BA630 Marketing and Brand  Management, BA640 Human Resource Management and BA650 Operations Management and Business ProcessTransformation

Theoretical framework and methodology of modern strategic management to sustain business growth under changing conditions.  External and internal factors analysis, work assignment, policy and goal of a variety of business size, how to achieve operation plan and performance evaluation, how to devise business strategy capable of competing in regional and global markets, how to manage risks and create organization value, how to manage strategies to sustain business long term under changing politico-socio-economic conditions and rapid technological change, and other appropriate strategies.

บธ.704  เกมส์จำลองกลยุทธ์ทางธุรกิจ (1.5 หน่วยกิต)

BA 704  Business Strategy Simulation Game

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ บธ.620 การจัดการการเงิน บธ.630 การจัดการการตลาด บธ.640หลักการจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ บธ.650 การจัดการปฏิบัติการ

เกมจำลองกลยุทธ์ทางธุรกิจ การตัดสินใจทางด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์การบริหารการปฏิบัติการ กลยุทธ์ทางการเงิน และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ทดสอบองค์ความรู้ทางด้านการจัดการ จริยธรรมในเชิงธุรกิจ และการตัดสินใจเป็นทีม

Prerequisite : Have earned credits of  BA620 Financial Management, BA630 Marketing and Brand  Management, BA640 Human Resource Management and BA650 Operations Management and Business ProcessTransformation

Business Strategy Simulation Game, Decision making in product research and development, marketing strategy, operations strategy, financial strategy, and strategic management. Test of business acumen, business ethics, and team decision making.