MBA | Required Courses_mba
13624
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-13624,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Required Courses (วิชาบังคับ)

 หมวดวิชารากฐานทางการจัดการ (Business Core)

บธ.501  สถิติสำหรับผู้บริหาร 3 (หน่วยกิต)

BA501   Statistics for  Managers

วิชาบังคับก่อน    (ไม่มี)

วิธีการทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจและการตัดสินใจภายใต้ภาวะ ความไม่แน่นอน กระบวนการและวิธีการทางสถิติต่างๆได้แก่ ข้อมูลและข่าวสารทางสถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานแบบต่างๆ และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย โดยเน้นการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการเรียนการสอนเพื่อประยุกต์กับข้อมูลทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง

Prerequisite: –

Statistics methodology in analyzing business problems and decision-making under uncertainty. Statistics process and procedures which are, data and information, probability theory, sampling distribution, estimation, hypothesis testing, correlation and regression analysis, with emphasis on applying off-the-shelf statistics software package for real-world business data processing.

บธ.502   การสื่อสารทางธุรกิจ 1.5 (หน่วยกิต)

BA502  Business Communication        

วิชาบังคับก่อน    (ไม่มี)

วิธีการสื่อสารทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการวิเคราะห์ การนำเสนอ การเขียนและการประชุมอย่างมีประสิทธิผล กระบวนการคิด วิเคราะห์ และการเลือกใช้วิธีการสื่อสารทางธุรกิจอันได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ การจับประเด็นในการนำเสนอ วิธีการเขียนให้เข้าใจได้ง่าย การจัดทำเอกสารในรูปแบบต่างๆ เพื่อการนำเสนอต่อที่ประชุม

Prerequisite: –

Effective business communication, analysis, presentation, writing, and meeting. Strategic thinking process and analysis, organizing and structuring information for successful managerial writing and presentation, arranging a variety of document forms for meeting presentation.

บธ.601 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3 (หน่วยกิต)

BA 601 Economic Analysis for Business Decisions   

วิชาบังคับก่อน    (ไม่มี)

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางธุรกิจได้แก่ ทฤษฎีอุปสงค์ อุปทาน และการประยุกต์ ทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภค การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง การผลิตและต้นทุน ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการแข่งขันทั้งด้านราคาและไม่ใช่ราคาของหน่วยผลิตภายใต้โครงสร้างตลาดแบบต่างๆ รวมทั้งการเข้าสู่ตลาดและการออกจากตลาด การตั้งราคาในทางปฏิบัติของหน่วยผลิตที่มีอำนาจผูกขาด การรวมตัวทางธุกิจทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ทฤษฎีเกมและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ บทบาทของรัฐและนโยบายสาธารณะกับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

Prerequisite: –

Economic theories that relevant to business management, such as demand and supply theory and its applications, theory of consumer behavior, decision under risk, production and cost. Study and analyze the price and non-price competition behavior of the firms in various market structures, include market entry and exit, pricing in practice of the monopolist, vertical and horizontal business integration, game theory and strategic decisions. The role of government and public policies affect to business operations.

บธ.602  พฤติกรรมองค์กรและภาวะผู้นำ 3 (หน่วยกิต)

BA 602 Organizational Behavior and Leadership  

วิชาบังคับก่อน    (ไม่มี)

ความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ที่ผู้นำองค์กรจำเป็นต้องสร้างความเชี่ยวชาญขึ้นเพื่อบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับกลไกองค์กร ซิ่งประกอบด้วย ระดับปัจเจกบุคคล อาทิ ความเชื่อ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ระดับกลุ่ม อาทิ การทำงานเป็นทีม การสร้างแรงจูงใจการสื่อสาร การเป็นผู้นำ ระดับองค์กร อาทิ วัฒนธรรมองค์กรและการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร

Prerequisite: –

An understanding of key issues leaders and managers need to master in order to manage the interface between people and organizations. A focus on an individual within the organization, attitudes, motives, and personality.  A broader focus on the team and organization as a whole.  Motivation, teamwork, communication, leadership, organizational culture and change.

บธ.603   การวิจัยทางธุรกิจ  3 (หน่วยกิต)

BA 603  Business Research 

วิชาบังคับก่อน    (ไม่มี)

ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ ทักษะในการวางแผนการวิจัย และการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ ทักษะจากการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ และการนำผลการวิจัยคำตอบไปใช้การระบุประเด็นปัญหาการวิจัย ทบทวนงานวิจัยในอดีต ออกแบบวิธีการวิจัย เก็บรวมรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และแปลความผลลัพธ์จากการประมวลผล

Prerequisite: –

Business research methodology.   Skills development in research planning and systematic investigation, applying research methodology to solve business problems, presenting research findings to provide appropriate recommendations. Research problem identification, literature reviews, research design, data collection, data analysis, and interpretation of the result.

บธ.604 การบริหารธุรกิจเพื่อความยังยื่น 1.5 (หน่วยกิต)

BA 604 Sustainability Business Management

วิชาบังคับก่อน    (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ ผลกระทบ และความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ เช่น ผู้ถือหุ้น ฝ่ายบริหาร แรงงาน คู่ค้า ลูกค้า ผู้บริโภค ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม ตลอดจนสิ่งแวดล้อมและสังคมส่วนรวม บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีต่อเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืนร่วมกันของธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ด้วยการให้ความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านกลไกการกำกับดูแลกิจการในมุมกว้างไปจนถึงการผสานความรับผิดชอบให้อยู่ในทุกภาคส่วนของการดำเนินกิจการและพัฒนาสู่กลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจ

Prerequisite: –

The relationship, impact, and responsibility of business organizations towards their stakeholders, including investors, management, labor, suppliers, customers, consumers, communities, government, civil sector, environment, and society at large.  Role, duty, and accountability of the board and management on sustainability of business, environment and society through fairness and stakeholder engagement from establishing broader scope of corporate governance mechanism, embedding responsibility in core business practice, to integrating responsibility in the development of competitive strategy.

บธ.605 การบริหารธุรกิจภายใต้การเมืองและเศรษฐกิจโลก 1.5 (หน่วยกิต)

BA 605 Global Political Economy

วิชาบังคับก่อน    (ไม่มี)

ศึกษาพัฒนาการของเศรษฐกิจโลก ในรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและเศรษฐกิจ เพื่อทำความเข้าใจต่อผลที่เกิดขึ้นของการเมืองและเศรษฐกิจโลกต่อการจัดการธุรกิจทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการพัฒนาวิธีคิด และการค้นคว้าโดยอิสระ ตลอดจนการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ยึดติดกับกรอบแนวคิด หรือธรรมเนียมปฏิบัติในอดีตผ่านการศึกษาธุรกิจในอุตสาหกรรมจริง รวมทั้งการศึกษาเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางธุรกิจและอุตสาหกรรมของโลกทั้งทางทฤษฏีและการใช้กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงประกอบ

Prerequisite: –

This subject aims to help students understand the global economy and its effect on local and international businesses. We will focus on the relationship between global politics and global economy. The subject emphasizes on class discussion and participation, exchanging ideas and concepts as well as researching on current situation. The thinking and researching methods will be developed as a result of this learning process. Students will understand the evolution of global political economy and its influence on various businesses and industries.

หมวดวิชาทักษะการจัดการตามหน้าที่ทางธุรกิจ (Functional Skills)

บธ.610  การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ 3 (หน่วยกิต)

BA 610  Accounting for Decision Making

วิชาบังคับก่อน    (ไม่มี)

รูปแบบธุรกิจและกิจกรรมทางธุรกิจ วงจรการบันทึกบัญชี ข้อมูลทางการบัญชีที่เกี่ยวกับกิจกรรมดำเนินงาน ข้อมูลทางการบัญชีที่เกี่ยวกับกิจกรรมลงทุน ข้อมูลทางการบัญชีที่เกี่ยวกับกิจกรรมจัดหาเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกิจกรรม งบกระแสเงินสด ส่วนประกอบของต้นทุนการผลิต ระบบบัญชีต้นทุน งบต้นทุนการผลิต การคำนวณต้นทุนสินค้า การปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตเป็นต้นทุนสินค้า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณ กำไร วิธีวิเคราะห์เงินลงทุนเพิ่ม

Prerequisite:  –

Forms of businesses and business activities, accounting cycle, accounting information related to operating activities, accounting information related to investing activities, accounting information related to financing activities, financial ratios analysis, statement of cash flow, compositions of production cost, costing system,statement of cost of goods manufactured, product costing, allocation of production overhead to be product cost, cost-volume-profit analysis and incremental analysis.

บธ.620  การจัดการการเงิน 3 (หน่วยกิต)

BA 620  Financial Management    

วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้ บธ.610 

แนวคิดและเป้าหมายในการตัดสินใจทางการเงิน และหน้าที่ในการจัดการการเงินของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางด้านการเงิน ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน การประเมินมูลค่า การวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนทางธุรกิจภายใต้ความแน่นอนและความไม่แน่นอน แหล่งที่มาของเงินทุน โครงสร้างเงินทุน และอัตราต้นทุนของเงินทุน การจ่ายคืนผู้ถือหุ้น การวิเคราะห์งบการเงิน การพยากรณ์ทางการเงิน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน

Prerequisite: BA 610

Prerequisite: Have earned credits of  BA 610 Accounting for Decision Making
Concepts and goals of financial management and roles of financial managers; financial environments; risk-return relationship; valuation; capital budgeting under certainty and uncertainty;  sources of funds, capital structure and the cost of capital; distributions to shareholders; analysis of financial statements; financial forecasting; working capital management.

บธ. 630 การจัดการการตลาด 3 (หน่วยกิต)

BA 630 Marketing Management

วิชาบังคับก่อน    (ไม่มี)

กระบวนการจัดการการตลาด ระบบข้อมูลการตลาด วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการตลาดทั้งภายนอกและภายในองค์การ วิเคราะห์การแข่งขันและพฤติกรรมลูกค้า กำหนดพันธกิจและวัตถุประสงค์ทางการตลาด กำหนดตลาดเป้าหมายและตำแหน่งทางการตลาด วางแผนกลยุทธ์และกิจกรรมการตลาดต่าง ๆ ปฏิบัติตามแผน ติดตามควบคุมและประเมินผลทางการตลาด มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถนำแนวความคิดการจัดการการตลาดที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดได้อย่างเหมาะสม และมีจริยธรรม

Prerequisite: –

Marketing process, market data, market environment, internal and external marketing. Competition and consumer behavior.  Marketing goal and activities, market segment and positioning, marketing strategy and operations. Marketing plan, follow-up and evaluation with emphasis on students capable of applying theoretical framework to plan appropriate and effective marketing strategy without transgressing business ethics.

บธ. 640  หลักการจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 (หน่วยกิต)

BA 640  Principles of  Management and Human  Resources   Management

วิชาบังคับก่อน    (ไม่มี)

แนวคิดการบริหารและหน้าที่หลักในบริหารทั้งสี่ด้าน ได้แก่ การวางแผน การอำนวยการ การนำ และการควบคุมกำกับดูแล รวมทั้งแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งสนับสนุนให้ผู้บริหารทำหน้าที่การบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสามารถถ่ายโอนกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆ ผ่านบุคลากรในฐานะทรัพยากรอันมีค่า โดยเข้าใจถึงแนวคิดการออกแบบองค์การ การจัดหา พัฒนา รักษา และกระตุ้นจูงใจให้บุคลากรมีเป้าหมายร่วมเพื่อความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์แก่องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

Prerequisite:  –

General management concepts and four functions of management i.e. planning, organizing, leading, and controlling. Human Resource Management (HRM) concepts and practices which support managerial functions effectively and efficiently. To achieve the mutual goals of organization and stakeholders, managers have to organize by cascading strategic activities down to all personnel, as they are valuable resource. Organizational design and HRM techniques such as recruitment, retention, development, and motivation to create sustainable growth, and competitive advantage.

บธ.650  การจัดการปฏิบัติการ 3 (หน่วยกิต)

BA 650  Operations  Management

วิชาบังคับก่อน    (ไม่มี)

หลักพื้นฐานและเทคนิคในการจัดการปฏิบัติการผลิตสินค้าและบริการ การจัดการกลยุทธ์การปฏิบัติการระดับองค์กรจนถึงระดับหน่วยงานในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจต่างๆ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน การจัดการกำลังการผลิต การจัดการกระบวนการ การจัดการสถานประกอบการ การเพิ่มผลิตภาพ การวางแผนการผลิตและการบริการ การกำหนดลำดับงาน การจัดการคุณภาพ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศด้านการจัดการปฏิบัติการ การจัดการการปฏิบัติการในระดับโลก โดยจะศึกษาทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการ

Prerequisite:  –

Fundamental concepts and techniques related to manufacturing and service operations. Managing operations strategy in business and functional level of various business environments for creating competitive advantages. Capacity management, process management, facility management, productivity improvement, manufacturing and service planning, scheduling, quality management, inventory management, logistics and supply chain management, technology and information system management, and global operations management, including manufacturing and service operations.

หมวดวิชาแนวคิดและวิธีการจัดการสมัยใหม่ (Modern Management Concepts and Practices)

บธ.701  การจัดการเพื่อผลการดำเนินงานและการสร้างมูลค่าให้กิจการ 1.5 (หน่วยกิต)

BA 701  Performance Management and Value Creation 

วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้ บธ.620 บธ.630 บธ.640 และ บธ.650

หลักการ แนวคิด และพัฒนาการของวิธีการวัดผลการดำเนินงานของธุรกิจในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ความสัมพันธ
ระหว่างกลยุทธ์ของกิจการและระบบการวัดผลการดำเนินงาน ศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมและผลกระทบของการประยุกต์ใช้ระบบการวัดผลรูปแบบต่างๆ ในกิจการที่มีลักษณะแตกต่างกันทางด้านขนาดและสภาพแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้สามารถใช้แนวคิดเหล่านี้เพื่อกำหนดแนวทางในการสร้างมูลค่าให้กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

Prerequisite: BA 620, BA 630, BA 640 and BA 650

Principle, concept, and develop business performance measurement. Analysis of relationship between business strategy and performance measurement system. Comparison the appropriateness and impact of applying a variety of performance measurement under varying business size and working environment, with emphasis on applying this concept to identify the approach of both long-term and short-term business value creation.

บธ.702   ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมในธุรกิจ 3 (หน่วยกิต)

BA 702  Entrepreneurship and Innovation in Business

วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้ บธ.620 บธ.630 บธ.640 และ บธ.650

ภาวะการเป็นผู้ประกอบการ การจัดตั้งและการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ การเสาะหาและประเมินโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจ การรวบรวมทรัพยากรต่างๆ  เพื่อแปลงสภาพโอกาสให้เป็นธุรกิจจริง การวิเคราะห์แผนธุรกิจ การจัดโครงสร้างการดำเนินงาน การตีราคารูปแบบต่างๆ เพื่อการร่วมทุน การจัดหาเงินทุนและปัญหาการจัดการที่สำคัญๆ การริเริ่มการทำธุรกิจใหม่ด้วยตนเองที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางธุรกิจ ทั้งที่เป็นนวัตกรรมเชิงปฏิบัติและนวัตกรรมเชิงปฏิวัติ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ วิธีคิด วิธีการทำงาน การแก้ไขปัญหา การนำเสนอ หรือรูปแบบอื่นๆ

Prerequisite: BA 620, BA 630, BA 640 and BA 650

Entrepreneurship, how to found and begin new business venture. Finding and analyzing new business opportunity, mobilizing resource to create real business, analyzing business plan, devising operation plan, evaluating costs of investments in various ventures, investment fund mobilization, and problem-solving. Building new business venture by using theoretical framework on business innovation, implementations and various forms including technology, production process, products, thinking process, working operation, problem-solving, and presentation in order to apply innovation to create business strategy to sustain organization’s long-term competitive advantage and value.

บธ.703  การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 (หน่วยกิต)

BA 703  Strategic Management 

วิชาบังคับก่อน  : สอบได้ บธ.620  บธ.630 บธ.640 และ บธ.650

แนวคิดและวิธีการในการจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่ในแง่มุมของผู้บริหาร เพื่อให้ธุรกิจดำรงอยู่และประสบความสำเร็จได้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก กำหนดภารกิจ นโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ของธุรกิจในระดับต่างๆ  ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและการประเมินผลจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ จัดการความเสี่ยงซึ่งเป็นกลไกสำคัญของบรรษัทภิบาลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร จัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนขององค์กรภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงจัดการเชิงกลยุทธ์อื่นๆ ที่เหมาะสม

Prerequisite: BA 620, BA 630, BA 640 and BA 650

Theoretical framework and methodology of modern strategic management to sustain business growth under changing conditions.  External and internal factors analysis, work assignment, policy and goal of a variety of business size, how to achieve operation plan and performance evaluation, how to devise business strategy capable of competing in regional and global markets, how to manage risks and create organization value, how to manage strategies to sustain business long term under changing politico-socio-economic conditions and rapid technological change, and other appropriate strategies.

บธ.704  เกมส์จำลองกลยุทธ์ทางธุรกิจ 1.5 (หน่วยกิต)

BA 704  Business Strategy Simulation Game

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ บธ.620 การจัดการการเงิน บธ.630 การจัดการการตลาด บธ.640หลักการจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ บธ.650 การจัดการปฏิบัติการ

เกมจำลองกลยุทธ์ทางธุรกิจ การตัดสินใจทางด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์การบริหารการปฏิบัติการ กลยุทธ์ทางการเงิน และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ทดสอบองค์ความรู้ทางด้านการจัดการ จริยธรรมในเชิงธุรกิจ และการตัดสินใจเป็นทีม

Prerequisite : Have earned credits of  BA 620 Financial Management  BA 630 Marketing Management BA 640 Principles of Management and Human Resource Management and BA 650 Operations Management

Business Strategy Simulation Game, Decision making in product research and development, marketing strategy, operations strategy, financial strategy, and strategic management. Test of business acumen, business ethics, and team decision making.