MBA | Elective Courses_mba
13661
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-13661,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive

Elective Courses (วิชาเลือก)

หมวดวิชาการบัญชี 

บช.611  ภาษีอากรสำหรับบัญชี  (3หน่วยกิต)

AC611   Taxation for Accounting

หลักเกณฑ์ และแนวคิดพื้นฐานสำหรับ ภาษีซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับหลักการทางบัญชีรวมถึง ภาษีเงินได้ต่างๆ ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ และภาษีเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษี การหลีกเลี่ยงภาษี และการหนีภาษี

Guidelines and fundamental concepts of taxes directly related to accounting principles, including income taxes, value-added tax, stump duty, and primary concepts of taxes related to international business, as well as difference between tax planning, tax avoidance, and tax evasion.

บธ.712  การวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ  (3 หน่วยกิต)

BA 712 Analysis of Financial Data and Statement for Decision Making     

วิชาบังคับก่อน  : สอบได้ บธ.610 การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ 

ความท้าทายของการบัญชีและประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี ตัวแบบการประเมินมูลค่าธุรกิจ การวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะทางบัญชี การพยากรณ์ข้อมูล

Prerequisite: Have earned credits of BA 610  Accounting for Decision Making

Accounting challenges and usefulness of accounting information, valuation models, financial analysis, accounting analysis, prospective analysis.

บธ.713 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตกแต่งกำไร (1.5 หน่วยกิต)

BA713 Introduction to Earnings Management   

การสำรวจวรรณกรรมทางด้านการตกแต่งกำไร ซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของการตกแต่งกำไร รูปแบบและประเภทการตกแต่งกำไร มูลเหตุจูงใจที่ทำให้เกิดการตกแต่งกำไร แบบจำลองการวัดระดับการตกแต่งกำไร การบิดเบือนรายงานทางการเงิน การทุจริตทางการบัญชี ความแพร่หลายของการตกแต่งกำไรในประเทศไทย และกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง

This course explores the literature on earnings management. It includes environments of earnings management, forms and types of earnings management, management’s motivations engaging earnings management behaviors, earnings management models, financial misstatements, accounting fraud, prevalence of earnings management in Thailand, and case studies.

บช.741 สัมมนาการภาษีอากรและการวางแผนภาษี    (3 หน่วยกิต)

AC741 Seminar in Taxation and Tax Planning

วิชาบังคับก่อน  : สอบผ่านวิชา บช.611 ภาษีอากรสำหรับบัญชี 

ประเด็นร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายภาษีของกิจการ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางภาษีบทบาทและความสำคัญของการวางแผนภาษีที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ ผลกระทบของการภาษีอากรที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ การนำองค์ความรู้ทางด้านภาษีในด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการเลือกนโยบายภาษีของกิจการ

Prerequisite: Have earned credit of AC611 Taxation for Accounting  

Current issues in tax policy; analysis of tax issues. Roles and importance of tax planning for business; effects of tax to business; applications of tax knowledge in determining tax policy.

หมวดวิชาการเงิน

บธ.721 นโยบายและกลยุทธ์ทางการเงิน  (1.5 หน่วยกิต)

BA 721 Financial Policy and Strategy

วิชาบังคับก่อน  :สอบได้วิชา บธ.620 การจัดการการเงิน

การลงทุนและการยกเลิกการลงทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล การล้มละลาย การปรับโครงสร้างธุรกิจและการเลิกกิจการ การควบรวมและการครอบงำกิจการ

Prerequisite: Have earned credits of BA620 Financial Management

Firm investment and divestment decisions, dividend payout policy, bankruptcy, corporate restructuring and liquidation, as well as mergers and acquisitions will be studied.

บธ.722 การลงทุน   (1.5 หน่วยกิต) 

BA 722 Investments    

วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา บธ.620 การจัดการการเงิน 

การวัดผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน การกระจายความเสี่ยง การสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ แบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย์แบบต่างๆ การประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มหลักทรัพย์ ประสิทธิภาพของตลาด หลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หัวข้อพิเศษร่วมสมัยอื่นๆ

Prerequisite:  Have earned credits of BA620 Financial Management

Security’s risk and return, diversification, optimal risk portfolio construction, various asset pricing models, portfolio risk and return, efficient market hypothesis, empirical evidence on investments, as well as contemporary issues in investments will be studied.

บธ.723 การวิเคราะห์ตราสารทุน  (1.5 หน่วยกิต)

BA 723  Equity Securities Analysis

วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา บธ.620 การจัดการการเงิน

การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าตราสารทุน แนวคิดการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์เศรษฐกิจการวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์บริษัท การประเมินราคาหลักทรัพย์แบบการคิดลดกระแสเงินสด การวิเคราะห์หลักทรัพย์เชิงเปรียบเทียบ การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค การวิเคราะห์หลักทรัพย์เชิงปริมาณ

Prerequisite: Have earned credits of BA620 Financial Management

Equity valuation and analysis, fundamental and technical analysis, macroeconomic and industry analysis, discount cash flow and relative valuation methods, as well as quantitative security analysis will be studied.

บธ.724 กรณีศึกษาการบริหารการเงิน (1.5 หน่วยกิต)

BA 724 Case Studies in Corporate Finance 

วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา บธ.620 การจัดการการเงิน

การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการโดยใช้กลยุทธ์และกลวิธีด้านการบริหารการเงินขั้นสูง ทั้งการจัดหาเงินทุนและการลงทุน หัวข้อพิเศษร่วมสมัยอื่นๆ แนวการศึกษาเป็นการบรรยายพร้อมทำกรณีศึกษา

Prerequisite: Have earned credits of BA620 Financial Management

Value creations for firms using advanced corporate strategies, capital budgeting and capital raising, as well as contemporary issues in corporate finance will be studied through lecture and case studies.

 

บธ.725 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน (1.5 หน่วยกิต)

BA 725 Financial Feasibility Study

วิชาบังคับก่อน  :   สอบได้วิชา บธ.620 การจัดการการเงิน

การวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนทางธุรกิจภายใต้สถานการณ์ต่างๆ เครื่องมือและปัญหาในการวิเคราะห์โครงการลงทุน การพยากรณ์กระแสเงินสด การกำหนดอัตราต้นทุนของเงินทุนของโครงการ การวิเคราะห์โครงการภายใต้ภาวะเงินเฟ้อ ความเสี่ยงในการประเมินโครงการ การวัดความอ่อนไหวของโครงการ สิทธิแฝง ข้อจำกัดในการตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์โครงการโดยใช้แนวคิดอื่น การวิเคราะห์โครงการที่มีหลายวัตถุประสงค์

Prerequisite: Have earned credits of BA620 Financial Management

Capital budgeting analysis under various situations. Tools and problems in project valuation analysis. Cash flow estimation. Cost of capital calculation. Project valuation in inflationary period. Risk analysis in capital budgeting. Sensitivity analysis. Real options. Constraints in investment decisions. Capital budgeting using other financial concepts. Capital budgeting analysis for projects with multiple purposes.

บธ.726 การบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล (3.0 หน่วยกิต)

BA 726 Personal Wealth Management

วิชาบังคับก่อน  :   สอบได้วิชา บธ.620 การจัดการการเงิน

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล เครื่องมือพื้นฐานทางการเงินสำหรับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล การรวบรวมข้อมูลและเป้าหมายการเงินของบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การวางแผนการบริโภค เครื่องมือทางการเงินเพื่อบริหารสภาพคล่องและการจัดทำแผนการเงินเบื้องต้น

Prerequisite: Have earned credits of BA620 Financial Management

Fundamental concepts of personal wealth management, basic financial tools of personal financial planning, data collection and personal financial goals, personal data analysis, introduction to personal income tax, consumption planning, financial instruments for liquidity management, and preliminary financial planning.

หมวดวิชาการตลาด

บธ.731 ความเข้าใจเชิงลึกในพฤติกรรมผู้บริโภค (3.0 หน่วยกิต)

BA 731 Insights of Consumer Behavior

วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา บธ.630 การจัดการการตลาดและตราสินค้า

แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ในการวิเคราะห์และอภิปรายเพื่อที่จะทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่สัมพันธ์กับการตลาดในระหว่างการข้ามผ่านของยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงในการบริโภค โดยเนื้อหาวิชาจะครอบคลุมทั้งแนวคิดแบบดั้งเดิม ซึ่งเน้นทฤษฎีทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และแนวคิดทฤษฎีทางเลือกใหม่ๆ ซึ่งมุ่งทำความเข้าใจผู้บริโภคจากการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามาช่วยวิเคราะห์มิติทางสังคมและวัฒนธรรมตลอดเส้นทางการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมดิจิทัล

Prerequisite: Have earned credits of BA630 Marketing and Brand Management    

This course employs concepts and theories to analyze and discuss insights of consumer behavior related to marketing in a rapid transition of consumer dynamics. Topics include both traditional thinking, which emphasizes psychological and behavioral theories, as well as contemporary alternative theories from sociology and anthropology to analyze consumers from social and cultural dimensions along consumer journey, particularly in a rapidly dynamic digital society.

บธ.732 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล  (1.5 หน่วยกิต)

BA 732 Digital Marketing Strategy

วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา บธ.630 การจัดการการตลาดและตราสินค้า

การพัฒนากลยุทธ์การตลาดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดผู้บริโภคและตลาดธุรกิจ ตั้งแต่ การศึกษาประเด็นและความท้าทายของเทคโนโลยีดิจิทัลในการแข่งขันทางการตลาด การปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน การกำหนดกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล และการออกแบบตัวชี้วัดในการประเมินความสำเร็จของกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล

Prerequisite: Have earned credits of BA630 Marketing and Brand Management

This course focuses on application of digital technologies in developing marketing strategy to serve consumer and business market in a digital era. The content of this course starts from analyzing issues and challenges of digital technologies in a marketing competitive landscape, leveraging digital technologies to gain competitive advantage, formulating digital marketing strategy, and designing metrics to measure the success of digital marketing strategy.

บธ.733 การตลาดเพื่อความยั่งยืน (1.5 หน่วยกิต)

BA733  Sustainability Marketing

วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา บธ.630 การจัดการการตลาดและตราสินค้า และ บธ.604 ธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

วิชานี้มุ่งศึกษาการพัฒนากลยุทธ์การตลาดอย่างรับผิดชอบเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันให้กับกิจการหลากหลายประเภทที่มุ่งมั่นจะเติบโตไปกับความยั่งยืนของส่วนรวม โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ระดับความยั่งยืนของกิจการเทียบกับสถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เช่น ภูมิทัศน์ตลาด  เทคโนโลยี การพลิกผัน การบริโภคอย่างยั่งยืน ที่เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายต่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม จากนั้นต่อด้วย การกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป้าหมายจากลูกค้า ถึงนักลงทุน การวางกลยุทธ์แบรนด์ การพัฒนากลยุทธ์เฉพาะทางในการแข่งขันทางการตลาดที่ส่งเสริมกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อความยั่งยืนในระดับองค์กร

Prerequisite: Have earned credits of BA630 Marketing and Brand Management and BA604 Governance and Sustainability 

This course concentrates on development of responsible marketing strategy to enhance competitiveness of diverse organizations committed to sustainability. The content starts from analyzing organizational competency in sustainability against current situations and emerging trends including dynamic market landscape, technology, disruption, sustainable consumption as opportunities and challenges to sustainability of economy, environment, and society. The course proceeds by defining target stakeholders from customers to investors, branding, developing specific competitive marketing strategies to complement competitive sustainability strategy in the organizational level.

บธ.734   การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ  (1.5 หน่วยกิต)

BA734  Entrepreneurial Marketing 

วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา บธ.630 การจัดการการตลาดและตราสินค้า

วิชานี้มุ่งศึกษาการประยุกต์ทฤษฎี แนวคิด และกลยุทธ์การตลาดในมุมมองของผู้ประกอบการธุรกิจโดยเฉพาะ ทั้งที่เป็นกิจการเกิดใหม่และกิจการที่มีอยู่แล้วในสภาวะแวดล้อมที่ผันผวนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื้อหาวิชาครอบคลุมตั้งแต่วิวัฒนาการของการตลาดผู้ประกอบการ การวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญของการตลาดแบบผู้ประกอบการโดยเน้นที่กระบวนการเชิงรุกในการวิเคราะห์สภาวะตลาด พร้อมทั้งระบุ ประเมิน โอกาสและความท้าทายในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเก่าที่ทำกำไรให้กับบริษัท โดยเน้นย้ำความสำคัญในการสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจควบคู่ไปกับการจัดการความเสี่ยง และการจัดสรรทรัพยากร

Prerequisite: Have earned credits of BA630 Marketing and Brand Management

This course focuses on application of marketing theories, concepts and strategies in the perspective of the entrepreneurs for both established and new ventures in the rapid changes of business environment. The content ranges from a study of key entrepreneurial marketing theories, concepts, and strategies that can be applied to both established and new ventures operating in fast-changing, volatile business environments. The course begins with a discussion of the evolution of the interface between marketing and entrepreneurship and continues with an exploration of the underlying elements of entrepreneurial marketing. The main emphasis of this course is on how to proactively identify, evaluate, and exploit market opportunities in order to acquire and retain profitable customers. The course also puts emphasize on the concept of effectual perspective of entrepreneurship. Through a series of hands-on case studies, students will learn how to formulate entrepreneurial marketing strategies using innovative approaches to risk management, resource leveraging, and value creation.

บธ.735   ประเด็นสำคัญทางการตลาด  (1.5 หน่วยกิต)

BA735   Special Issues in Marketing  

วิชาบังคับก่อน :สอบได้วิชา บธ.630 การจัดการการตลาดและตราสินค้า

วิชานี้คัดสรรประเด็นที่สำคัญ น่าสนใจ หรือร่วมสมัยและ/หรือที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ มาใช้ในการศึกษาอภิปราย เนื้อหาสามารถครอบคลุมตั้งแต่ แนวคิด หลักการ เครื่องมือ นวัตกรรม ปรากฏการณ์ แนวโน้มที่สำคัญ ตลอดจนพัฒนาการใหม่ๆ ที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องทางการตลาด

Prerequisite: Have earned credits of BA630 Marketing and Brand Management 

This course discusses selections of important contemporary and/or emerging issues in marketing that deserve special attention. Areas may include concepts, principles, tools, innovations, phenomenon, and trends that are related to marketing.

หมวดวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

บธ.741  ภาวะผู้นำผลการปฏิบัติงานสูง (1.5 หน่วยกิต)

BA741    High-Performance Leadership

วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา บธ.602 พฤติกรรมองค์กรและภาวะผู้นำ

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ องค์ประกอบของภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผล แนวทางภาวะผู้นำที่สามารถก่อให้เกิดระบบที่มีผลการปฏิบัติงานสูงภายในองค์การที่ดำเนินการอยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การกำหนดและการนำกลยุทธ์ การนำผ่านวัฒนธรรมองค์การ การสร้างและบริหารทีมงาน รวมทั้งการริเริ่มและการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนเพื่อนำไปปฏิบัติอย่างประสบความสำเร็จ ความท้าทายทางจริยธรรมเกี่ยวกับภาวะผู้นำ

Prerequisite:Have earned credits of BA602 Organizational Behaviour and Leadership

Theories and concepts of leadership, components of effective leadership, leadership approaches that can lead to a truly high-performing system in contemporary organizations operating in a rapidly changing environment, crafting and leading strategy, leading through organizational culture, building and managing teams, and initiating and managing sustainable changes to successful execution. Ethical challenges in leadership.

บธ.742    การบริหารผลตอบแทนเชิงกลยุทธ์ (1.5 หน่วยกิต)

BA742    Strategic Reward Management

วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  บธ. 640 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

การออกแบบและการนำไปปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติด้านผลตอบแทนโดยรวม ทั้งผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ขององค์การ ส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงปรารถนาจากพนักงาน และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในกลุ่มพนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูง โครงสร้างเงินเดือน และผลตอบแทนจูงใจที่แข่งขันได้ และสามารถสนับสนุนให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงาน เพื่อความสำเร็จระยะยาวขององค์การ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผลตอบแทน และแนวคิดสมัยใหม่ในการบริหารผลตอบแทน

Prerequisite: Have earned credits of BA640 Human Resource Management

Designing and implementing total reward policy, strategy, and practices covering all aspects of financial and non-financial rewards that advance organization’s strategy as well as support employee performance and motivation especially for talent. Competitive pay structure and incentive pay to encourage appropriate employee attitudes and performance to support an organization’s long-term success. Reward law and Innovation in reward management.

บธ.743    การบริหารดาวเด่น  (1.5 หน่วยกิต)

BA743    Talent Management

วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา บธ.640 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

การบริหารดาวเด่น และการเชื่อมโยงการบริหารดาวเด่นเข้ากับกลยุทธ์องค์การ การออกแบบและการนำไปปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารดาวเด่น รวมถึงการวางแผนการทดแทนและผู้สืบทอด การเสาะแสวงหา การคัดกรอง การประเมินผลงาน และการประเมินศักยภาพ การมอบหมายงาน การพัฒนาดาวเด่น การออกแบบหลักเกณฑ์การเติบโต ทั้งแนวตั้งและแนวนอน การรักษาดาวเด่นโดยสร้างแรงจูงใจในรูปแบบต่างๆ

Prerequisite: Have earned credits of BA 640 Human Resource Management

Managing talent and aligning talent management with organization’s strategy. Designing and implementing talent management, as well as replacement and succession planning. Talent sourcing, screening and selecting. Performance and potential assessment. Leverage talent, talent development. Design of vertical and horizontal tracks and talent retention.

บธ.744  การพัฒนาองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลง (1.5 หน่วยกิต)

BA744   Organizational Development and Change Management

วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา บธ.640 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลง กระบวนการในการพัฒนาองค์การในระดับ บุคคล กลุ่ม และองค์การ การวินิจฉัยองค์การ ขั้นตอนการบริหารการเปลี่ยนแปลง การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เครื่องมือในการพัฒนาองค์การ การบริหารการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆ และการประเมินผลการเปลี่ยนแปลง

Prerequisite: Have earned credits of BA 640 Human Resource Management

Theory and concept in organization development and change management, process of organizational development in individual, group, and organizational level.  Organization diagnostic process, change management process, and  process’s  resistance to change, tools in organizational development and change.  Evaluation of change management program.

บธ.745    ประเด็นร่วมสมัยในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (1.5 หน่วยกิต)

BA745    Contemporary Issues in Human Resource Management

วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา บธ.640 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ประเด็นสำคัญที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การปัจจุบัน

Prerequisite: Have earned credits of BA 640 Human Resource Management

Special issues in human resource management to broaden knowledge regarding current human resource management in contemporary organizations.

หมวดวิชาการจัดการปฏิบัติการและโซ่อุปทาน

บธ.751   การจัดการโลจิสติกส์  (1.5  หน่วยกิต)

BA751    Logistics Management

วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา บธ.650  การจัดการปฏิบัติการและการปฏิรูปกระบวนการธุรกิจ 

ศึกษาประเด็นการวางแผนและจัดการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง กระบวนการของโลจิสติกส์ของวัตถุดิบและชิ้นส่วนของระบบซัพพลายเชน หัวข้อที่เกี่ยวข้องรวมถึง กลยุทธ์การจัดหา การจัดซื้อ ระบบ     โลจิสติกส์ในฝั่งการนำเข้าในรูปแบบต่างๆ รวมถึงระบบการจัดการความต้องการชิ้นส่วนและระบบการจัดการสินค้าคงคลัง


Prerequisite: Have earned credits of BA 650 Operations Management and Business Process Transformation

Strategic logistics-related management issues and planning associated with managing the transportation and supply side of contemporary supply chains. Topics such as procurement, strategic sourcing, inbound logistics, MRP and inventory management will be discussed.

บธ.752   การจัดการซัพพลายเชน  (1.5 หน่วยกิต) 

BA752    Supply Chain Management

วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา บธ.650  การจัดการปฏิบัติการและการปฏิรูปกระบวนการธุรกิจ

ศึกษากรอบแนวคิดและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการซัพพลายเชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ ตลอดจนการนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการแข่งขันของธุรกิจที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภคทั้งในภาคการผลิตและบริการและเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  การอภิปรายโดยการใช้กรณีศึกษาในการนำเอาแนวคิดการจัดการซัพพลายเชนไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

Prerequisite: Have earned credits of BA 650 Operations Management and Business Process Transformation

Theoretical framework and processes employed in supply chain management to raise business value, increase business competitiveness in response to changing consumers’ demand both in manufacturing and service with the objective of meeting customers’ expectation in the most effective way. Class discussion is motivated by case studies that examine successful emerging supply chain management implementation.

บธ.753   การวิเคราะห์ทางธุรกิจขั้นสูง  (1.5 หน่วยกิต)

BA753    Advanced Business Analytics     

วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา บธ.605  การวิเคราะห์ทางธุรกิจ    

การศึกษาและประยุกต์ใช้เครื่องมือขั้นสูงสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่มีความซับซ้อน โดยครอบคลุมในหัวข้อต่อไปนี้ time series and causal forecasting models, risk analysis models, analytical hierarchy process รวมทั้งเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่พัฒนาขึ้นใหม่ โดยเน้นการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล

Prerequisite: Have earned credits of BA 605 Business Analytics

Advanced analytical tools for decision making will be studied and applied to business cases. The course will cover these topics: time series and causal forecasting models, risk analysis models, analytical hierarchy process, and other newly developed techniques. Off-the-shelf analytical modeling software packages will be used for real-world business data processing.

บธ.754    การปฏิรูปธุรกิจเพื่อการแข่งขัน  (1.5 หน่วยกิต)

BA754     Business Improvement and Transformation for Competitiveness

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ.650  การจัดการปฏิบัติการและการปฏิรูปกระบวนการธุรกิจ

การศึกษาแนวคิดและเทคนิควิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และปรับปรุงระบบงาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความสูญเปล่าและความสูญเสีย การคิดเชิงออกแบบและเครื่องมือเพื่อการปฏิรูปธุรกิจให้มีความสามารถในแข่งขันในยุคดิจิทัลและกรอบแนวคิดธุรกิจ 4.0 การศึกษาจะใช้การบรรยาย บทความ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการจัดทำโครงการวิเคราะห์ ปรับปรุง และออกแบบโมเดลธุรกิจใหม่

Prerequisite: Have earned credits of BA 650 Operations Management and Business Process Transformation

Study of concepts and tools for analysis, design and improvement of business processes in order to gain higher productivity, effectiveness and efficiency of work systems, and to reduce wastes and losses. Design thinking and advanced tools for business transformation and competitiveness to cope with digital age and Business 4.0 framework are included. Delivery of the course: lectures, assigned readings, group discussions, and term project on business model transformation.

บธ.755   สัมมนาการจัดการปฏิบัติการและซัพพลายเซน  (1.5 หน่วยกิต)

BA755   Seminar in Operations and Supply Chain Management

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ.650  การจัดการปฏิบัติการและการปฏิรูปกระบวนการธุรกิจ

เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการปฏิบัติการ หรือการจัดการซัพพลายเซนของผู้บริหารกิจการในประเทศ กระตุ้นให้นักศึกษาได้คิดอย่างมีวิจารณญาณ วิเคราะห์สถานการณ์ และเข้าใจการสื่อสารตลอดโซ่อุปทาน  โปรแกรมจำลองสถานการณ์เกี่ยวกับการจัดการปฏิบัติการหรือการจัดการซัพพลายเซนจะใช้เป็นสื่อการสอน ทำให้นักศึกษาได้บูรณาการ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านการจัดการปฏิบัติการและซัพพลายเซนอย่างเป็นรูปธรรม

Prerequisite: Have earned credits of BA650 Operations Management and Business Process  Transformation

This course encourages students with local organizations to provide practical experience in critical thinking, analysis, and communication in an operations and supply chain context. Simulation games on operations management or supply chain management will be provided to allow students to integrate, synthesize and apply operations and supply chain management knowledge and skills.

หมวดวิชาการจัดการทั่วไป

บธ.761  หัวข้อเฉพาะทางธุรกิจ 1  ( 3 หน่วยกิต) 

BA761  Selected Topics in Business 1

หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ใหม่ในการจัดการธุรกิจที่ทันสมัย

Selected topics in business in order to understand new body of knowledge in modern business administration.

บธ.762  หัวข้อเฉพาะทางธุรกิจ 2 (3 หน่วยกิต)

BA762  Selected Topics in Business 2

หัวข้อที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มพูนและบูรณาการความรู้และทักษะการจัดการธุรกิจที่ทันสมัย

Selected topics that have an effect on business in order to broaden and integrate knowledge and skill in modern business administration.

บธ.763  ประเด็นสำคัญทางธุรกิจ 1   (1.5 หน่วยกิต)

BA763    Special  Issues  in  Business 1

ประเด็นสำคัญๆ ที่น่าสนใจในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อให้เข้าใจแนวคิดในการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่  และเพิ่มพูนมุมมองในการจัดการธุรกิจ

Current special issues in order to understand the modern business process and broaden  business and management perspective

บธ.764   ประเด็นสำคัญทางธุรกิจ 2  (1.5 หน่วยกิต)

BA764   Special Issues in Business 2

ประเด็นสำคัญๆ ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการสร้างมุมมองในการดำเนินธุรกิจที่ทันสมัย

Current special issues that have an effect on business in order to broaden the modern business perspective.

บธ.765   วิสัยทัศน์ซีอีโอ 1  (1.5 หน่วยกิต)

BA765 CEO Vision I

วิสัยทัศน์ของซีอีโอในการสร้างองค์กรที่มีความสำเร็จ แนวทางในการบริหารจัดการด้านการนโยบายองค์กร การตลาด การเงิน เทคโนโลยี การเป็นผู้นำ และกรณีศึกษาความสำเร็จ

การวัดผล : S (ใช้ได้) U (ใช้ไม่ได้)

CEO’s vision of successful companies, business policy, marketing, finance, technology, leadership, and success case studies.

Assessment  criteria : S (Satisfactory) U (Unstisfactory)

บธ.766   วิสัยทัศน์ซีอีโอ 2  (1.5 หน่วยกิต)

BA766 CEO Vision II

วิสัยทัศน์ของซีอีโอในการสร้างสตาร์ทอัพที่มีความสำเร็จ แนวทางในการก่อตั้ง การตลาด การเงิน เทคโนโลยี การเป็นผู้นำ และกรณีศึกษาความสำเร็จ

การวัดผล : S (ใช้ได้) U (ใช้ไม่ได้)

CEO’s vision of successful startups, founding the business , marketing, finance, technology, leadership, and success case studies.

Assessment  criteria : S (Satisfactory) U (Unstisfactory)

หมวดวิชาอสังหาริมทรัพย์

ธอ.612    กฎหมายและภาษีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  (3 หน่วยกิต)

RB612    Real Estate  Law and Taxes  

แนวคิด  หลักกฎหมาย  และภาษี  การตีความ และการใช้กฎหมาย  สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  รวมทั้งศึกษาข้อบังคับ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์  การวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายและภาษีที่มีต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

To study legal, tax principles and its interpretations in order to be able to apply into real estate business; students will also learn how to analyze the affects that legal and tax rules and regulations impact on real estate business.

ธอ.621    การวิเคราะห์การเงินและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (3 หน่วยกิต)

RB621    Real Estate  Finance and Investment Analysis

การวางแผน  นโยบาย การควบคุม การประเมินผล การลงทุน และการบริหารการเงินในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน  การใช้เทคนิคทางด้านการเงิน ในการวิเคราะห์การลงทุน  การหาแหล่งเงินทุน  การใช้ไปของเงินทุน  โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่มีอยู่ในตลาดการเงินและตลาดทุน  รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และเครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ

Finance and  investment analysis are concerned with evaluation of investment and management of real estate under different situations and circumstances. The financing techniques in analyzing investment and project funding will be emphasized while concentrating on risk in the financial and capital markets. Students will also be learning factors that affect the real estate business.

ธอ.736  การบริหารทรัพย์สินสมัยใหม่  (3 หน่วยกิต)

RB736   Modern Property Management 

หลักการ การวางแผน  นโยบาย  การควบคุม การประเมินผล รวมทั้งการทำงบประมาณในการบริหารอสังหาริมทรัพย์  ศึกษาวิธีการสื่อสาร  การดูแล  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจและให้เป็นไปตามแผนในการศึกษาความเป็นไปได้ในตอนแรก ซึ่งหมายถึงการวางแผนในปัจจุบัน อนาคตและวิธีการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น

Property management principles, strategies, plans, control system, auditing system, evaluation process, and how to create a budget.  Students will also learn how to communicate and take care tenants as well as clients (landlord), how to manage the property’s common area and solve problems regarding property management.

ธอ.777  การพัฒนาทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม  (3 หน่วยกิต)

RB777   Residential  and Commercial  Property  Development 

กระบวนการพัฒนา  และวิเคราะห์กลยุทธ์ในการลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งด้านที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และ อุตสาหกรรม รวมถึงการวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  เช่น  เศรษฐกิจ ประชากร กายภาพ การออกแบบ การวางผังโครงการ  การก่อสร้าง และสาธารณูปโภค การตลาด  การเงิน การบริหารโครงการ   รวมถึงการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนประเภทการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ต่างๆ เพื่อใช้วางแผนติดตามโครงการ ตั้งแต่เริ่มพัฒนาโครงการจนโครงการก่อสร้างเสร็จเปิดใช้งานได้

Learn the procedures and strategies on real estate investment of residential, commercial and industrial properties. Students will also learn how to analyze the factors that affect the property development; economy, demography, physical attributes, design, construction, infrastructures, marketing, finance, and project management. Appropriate planning techniques are also included in the subject.