MBA | Comprehensive exam_mba
16468
page-template-default,page,page-id-16468,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive

Comprehensive (การสอบประมวลความรู้)

Comprehensive (การสอบประมวลความรู้)

 

1.นักศึกษามีสิทธิที่จะสอบประมวลความรู้ เมื่อจดทะเบียนรายวิชาบังคับครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนดโดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

 

2.นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ให้ได้ระดับ P(ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา

 

3.การดำเนินการสอบประมวลความรู้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561