MBA | ศึกษาดูงานนครเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
14370
post-template-default,single,single-post,postid-14370,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive

ศึกษาดูงานนครเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ศึกษาดูงานนครเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

15:08 28 August in Gallery

โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA) โดย รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ประจำวิชา BA 704 การจัดการธุรกิจในกลุ่มภูมิภาค (AEC) ได้นำนักศึกษา MBA  ไปศึกษาดูงานนครเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2558 ศึกษาดูงานกลยุทธ์การค้าชายแดน การลงทุน ธุรกิจของลาว