MBA | Interview Schedule_mba
13073
ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Interview Schedule 

กำหนดการผู้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (MBA)

กำหนดการผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่  16  กุมภาพันธ์  2560 

กรุณาดาวน์โหลด!!

วันที่  23 – 24 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการ MBA คณะพาณิชย์ฯ
วันธรรมดาเวลา 9.00-18.30 น
(ปิดพักเที่ยง)
*หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์*

 Circle รายงานตัว / ชำระค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จำนวน 12,000 บาท เป็น แคชเชียร์เช็ค เท่านั้น 
สั่งจ่าย “โครงการบริการทางวิชาการและสังคม คณะพาณิชย์ฯ มธ.” กรณีต่างจังหวัดซื้อดร๊าฟ

Circle ยื่นเทียบวิชา Pre-Course

(โครงการฯ ให้ยื่นเทียบวิชาได้เฉพาะ บธ. 501 สถิติสำหรับผู้บริหาร)

วันที่  23 – 24 กุมภาพันธ์  2560

วันธรรมดาเวลา 9.00-18.30 น.
(ปิดพักเที่ยง)

รายละเอียดประกอบการยื่นคำร้องเทียบวิชา

การขอเทียบวิชา

นักศึกษาสามารถขอนำรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับปริญญาตรี มาเทียบกับรายวิชาเสริมพื้นฐานที่กำหนดไว้ โดยนักศึกษาไม่ต้องศึกษารายวิชาอีก หากสอบผ่าน โดยมีข้อกำหนดดังนี้

 

1.ศึกษามาแล้วไม่เกิน 6 ปี (นับจากภาคที่ได้ศึกษารายวิชาที่นำมาขอเทียบ)
 

2.วิชาที่นำมาขอเทียบต้องได้ค่าระดับไม่ต่ำกว่า B หรือเทียบเท่า
 

3.ผ่านการประเมินหรือทดสอบความรู้

 

ขั้นตอน

1.นักศึกษากรอกแบบฟอร์มยื่่นพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาต่อโครงการ

 

หลักฐานประกอบการพิจารณา

1.ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมคำอธิบายรายวิชาที่นำมาเทียบ

 

2.เค้าโครงรายวิชาที่นำมาเทียบ (Course Outline) 

 

 คลิก!! ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเทียบวิชา

(รายละเอียดวิชาเข้าไปที่ www.mba.tbs.tu.ac.th)

เลือก Academics / Curriculum / Course Structure

วันที่ 26 กุมภาพันธ์  2560

9.00 – 15.00 น.

 (ห้อง F-310 ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
ตึกริมน้ำ)

 

ชี้แจงหลักสูตร กิจกรรมของรุ่นพี่ 

วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2560

(18.00 – 21.00 )

สำหรับห้องสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

สอบเทียบความรู้สำหรับวิชาเสริมพื้นฐาน
(Pre-course)

(เฉพาะผู้ที่ยื่นความจำนงสอบเท่านั้น)

วันที่ 2 มีนาคม 2560

ประกาศผลสอบเทียบ  Pre-course
ที่ www.mba.tbs.tu.ac.th

วันที่ 3 – 5 มีนาคม 2560

ปฐมนิเทศต่างจังหวัด
(The Heritage Pattaya Beach Resort)

วันที่ 6 – 8 มีนาคม 2560

โครงการ MBA  คณะพาณิชย์ฯ
เวลา 9.00 – 18.30 น .

(ปิดพักเที่ยง)

 *หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์*

ชำระค่าเรียน Pre-course จำนวน 15,750 บาท  เป็นแคชเชียร์เช็ค เท่านั้นสั่งจ่าย “โครงการบริการทางวิชาการและสังคม คณะพาณิชย์ฯ มธ.” กรณีต่างจังหวัดซื้อดร๊าฟ

วันที่ 6 มีนาคม  2560

เรียนวิชาเสริมพื้นฐาน

ประกาศ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
คลิก!!รายชื่อผู้มีสิทธสอบสัมภาษณ์

1.   วันและเวลาในการสอบสัมภาษณ์

สถานที่ ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 อาคารจอดรถชั้น 9 โรงแรมรอยัล ซิตี้ (The Royal City Hotel)  : โทรสอบถามเส้นทาง 02-435-8888

 

Map City Thai


สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่  11  กุมภาพันธ์  2560  ดังเวลาต่อไปนี้

ช่วงที่

เลขประจำตัวสอบ

เวลารายงานตัว

เวลาสอบสัมภาษณ์

1

01-0001 ถึง 01-0096

08.30 น.

09.00 – 12.00 น.

2

01-0097 ถึง 01-0172

09.30 น.

09.00 – 12.00 น.

3

01-0174 ถึง 01-0237

10.30 น.

09.00 – 12.00 น.

4

01-0239 ถึง 01-0295

12.30 น.

13.00 – 16.00 น.

5

01-0296 ถึง 01-0378

13.30 น.

13.00 – 16.00 น.

2.   เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
Circle รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

Circle หนังสือรับรองปิดผนึกจำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ผู้ให้การรับรองจะต้องเป็นผู้บริหาร หรือ หัวหน้างานในองค์กรที่ท่านทำงานอยู่

    กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง

 

Circle ใบรับรองการทำงานจากหน่วยงานโดยระบุประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี

โดยนับตั้งแต่เริ่มทำงาน หลังจบปริญญาตรีจนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ( วันที่ 15 มกราคม 2560 )

***ทั้งนี้หากใบรับรองการทำงานมีประสบการณ์ไม่ถึง 1 ปี จะไม่ ได้รับอนุญาตให้เข้าสัมภาษณ์****

 

Circle สำเนาใบแสดงผลการศึกษาฉบับจบการศึกษา (TRANSCRIPT) 1 ฉบับ

Circle บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

Circle สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยังมิได้ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษตัวจริง ให้นำมายื่นในวันสอบด้วย

หมายเหตุ กรณีที่ตรวจพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศรับสมัครของโครงการฯ ทางโครงการฯจะทำการตัดสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้

 

*** ทั้งนี้ ขอให้เขียนเลขที่สมัครสอบ และรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับให้เรียบร้อย   ในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนท่านอาจถูกตัดสิทธิการเข้าสอบสัมภาษณ์ ***

 

******************************************************************************************************** 

 

*** หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA) โทรศัพท์ 0-2613-2227 – 8 หรือ 0-2226-4509 ***